Time Words and Expressions

after / and then pagkatapos / tapos
afternoon hapon
again ulit
always palagi
at times kung minsan
sometimes paminsan-minsan
before (an action) bago
date petsa
day araw
day after tomorrow sa makalawa
day before yesterday kamakalawa
earlier/ a while ago kanina
early maaga
evening gabi
every tuwing
everyday araw-araw
every Monday tuwing Lunes
half kalahati
hour oras
immediately ngayon din / kaagad / agad
just lang
later mamaya
last night kagabi
last week nakaraang linggo
many times maraming beses/madalas
midnight hatinggabi
month buwan
noon tanghali
now ngayon
often madalas
on Monday sa Luna
once /at one time noong minsan
seldom bihira
someday balang araw
soon / almost malapit na
this morning kaninang umaga / ngayong umaga
times beses
today ngayon
tomorrow bukas
tonight ngayong gabi
until hanggang
used to dati
usually kadalasan
while habang
year taon
last year nakaraang taon
next year sa susunod na taon
yesterday kahapon
yesterday afternoon kahapon ng hapon
Gusto mo ba ito? Do you like this? iShare!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn