Tagalog Translations 54

Tatawagan kitang ng alas-sais. I will call you at six o’clock.
Tatawagan ko ang aking kapatid. I will call her.
Tatawagan ko ang aking nobyo. I will call him.
Tatawagan ko ang doktor. I will call the doctor.
Tatawagan mo ba ako? Are you going to call me?
Tatawid ng kalye ang mga babae. The women are going to cross the street.
Tatay na siya ngayon. Now he is a father.
Tatlo Three
Tatlo ang kotse. There are three cars.
Tatlo dagdagan ng siyam ay labindalawa. Three plus nine is siyam.
Tatlong araw ako roon. I will be there 3 days.
Tatlong araw lamang ang asawa ko rito. My spouse has been here for only 3 days.
Tatlong araw na akong dito. I’ve been here 3 days already.
Tatlong araw na dito. Three days here already.
Tatlong araw na yata. Three days already I think.
Tatlong araw na. Three days already.
Tatlong araw pa lang dito. I’ve have only three days still here.
Tatlong araw pa lang. Three days still only.
tatlong aso three dogs
tatlong babae at isang lalaki three women and a man
Tatlong batang lalaki ang tumatalon. Three boys are jumping.
Tatlong beses lang minaneho ang kotseng ito. This car was only driven three times.
Tatlong beses na akong nakapaglinis ng kuwarto mo ngayong linggong ito! I have already cleaned your room twice this week!
tatlong bintana three windows
Tatlong bir please. Three beers please.
tatlong bugkos ng bulaklak three bouquets of flowers
tatlong dolyar. Three dollars.
tatlong kamay three hands
Tatlong lalaki ang nakatayo. Three men are standing.
tatlong mananakbo three runners
tatlong mananayaw three dancers
tatlong musmos three children
tatlong nasa gulang three adults
tatlong oras three hours
Tatlong piso lang Three pesos only.
Tatlong piso nalang. Let it be 3 pesos.
tatlong plato three plates
tatlong pusa three cats
tatlong tao three people
Tatlong taon na naming itinatayo ang bahay na ito. We have been building the house for three years.
Tatlumpu’t limang taong gulang na ako. I’m thirty-five years old.
tatlumpung bola thirty balls
tatlumpung daliri thirty fingers
Tatlumpung taong gulang na siya. He’s thirty years old.
tatlumpu’t anim thirty-six
tatlumpu’t dalawa thirty-two
tatlumpu’t pito thirty-seven
tatlumpu’t walo thirty-eight
Tawagan mo ako. Call me.
Tawagan mo ang doktor. Call the doctor.
Tawagan n’yo po kami. Call us.
taxi taxi
Tayo We (including person spoken to)
Tayo ay mga nars. We are nurses. (including you)
Tayo na (po)! Let’s go!
Tayo nang magsimula. Let’s begin.
Tayo nang umalis. Let’s go.
teatro theater
Teka muna po Just a minute (formal)
Teka muna Just a minute.
Teka. Wait
tela cloth
telebisyon television
Teller ng bangko ang babaeng ito. This woman is a bank teller.
templo temple
tenis tennis
Tigil! Stop!
Tigil, Inay, masakit! Stop, Mommy, it hurts!
Tignan mo ito. Look at this.
Tignan po ninyo ito! Look at this! (plural)
tigre tiger
tiket ticket
Tikman mo ito. Taste this.
Tikman mo itong mamon. Please try this sponge cake.
Tikman mo. Taste it.
Tikman po ninyo itong cake. Please taste this cake. (plural, formal)
Tikman po ninyo itong mamon. Please taste this sponge cake. (plural, formal)
Tila siya ay pagod ngayon. It seems he is tired now.
Tila siya malungkot. She seems sad.
Tila uulan. It seems it’ going to rain.
Timog South.
Tinanong kita kung ilang bisikleta mayroon. I asked you how many bicycles there were..
Tinanong kita kung ilang tao mayroon. I asked you how many people there were.
Tinanong ko kung magkano. I asked how much.
Tinanong mo ba kung magkano? Did you ask how much it was?
tinapay bread
tinapay at tubig bread and water
Tinapay ito. This is bread.
tinapay na may mantikilya bread with butter
Tinatali niya ang kaniyang sapatos. He is tying his shoe.
Tinatali niya ang sintas ng kaniyang sapatos. He is tying his shoelaces.
Tinatamad ako. I’m feeling lazy.
Tinatanggal niya ang tali ng sintas ng kaniyang sapatos. He is untying his shoelaces.
Tinatawagan ko ang asawa ko. I’m calling my spouse.
Tinatawagan ko ang doktor. I’m calling the doctor.
Tinatawagan ng batang babae ang tatay niya. The girl is calling her father.
Tinatawagan niya ang doktor. He/She’s calling the doctor.
Tinatawagan niya ang kanyang asawa. He/She’s calling his wife.
Tinatawagan niya ang pulis. He/She’s calling the police.

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Gusto mo ba ito? Do you like this? iShare!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn