Tagalog Translations 38
Hindi mo ba naaalala? Don’t you remember?
Hindi mo dapat bilhin iyan. You should not buy that.
Hindi mo dapat gawin iyan. You shouldn’t do that.
Hindi mura iyan. That’s not cheap.
Hindi na ako gutom. I’m not hungry now.
Hindi na kailangan No need now.
Hindi na mauulit! Never again!
Hindi na po kami makapagtatagal. We can’t stay longer.
Hindi na pwede. It’s no longer possible.
Hindi na pwedeng mamili. It’s no longer possible to go shopping.
Hindi nagsasalita ang mga magulang ko sa Ingles. My parents don’t speak English.
Hindi naman malayo. Not very far.
Hindi nawawala siya. She’s not lost.
Hindi ngayon. Not now.
Hindi nila alam kung ano iyon. They don’t know what it is.
Hindi niya alam kung nasaan siya. He does not know where he is.
Hindi niya ito naiintindihan. He don’t understand this.
Hindi niya nakalimutan ang kaniyang pasaporte. He did not forget his passport.
Hindi pa ako handang pumunta. I’m not ready to go yet.
Hindi pa ako kumakain. I haven’t eaten yet.
Hindi pa ako matagal dito, dalawang araw lang. I have not been here long, only 2 days.
Hindi pa ako matagal dito. I haven’t been here long (yet).
Hindi pa ako uminom. I didn’t drink yet.
Hindi pa bumaba ito. It has not gone down.
Hindi pa kami matagal dito. We haven’t beenn here long (yet).
Hindi pa malaki ang batang lalaki. The boy is not big yet.
Hindi pa malapit umulan. It’s not going to rain soon.
Hindi pa po. Not yet. (respectful)
Hindi pa. Not yet.
Hindi pagod ako. I am not tired.
Hindi pagod ang babae. The woman is not tired.
Hindi pagod ang bata. The child is not tired.
Hindi pagod ang batang lalaki. The boy is not tired.
Hindi pagod ang mga bata ito. These children are not tired.
Hindi para sa akin. Not for me.
Hindi po ako kumakain ng karne. I don’t eat meat. (polite)
Hindi po ako masyadong marunong mag-Tagalog. I can’t speak Tagalog very much.
Hindi po natin kayang kainin lahat. We can’t eat it all. (polite)
Hindi po, hindi ko po ginawa. No, I didn’t do it. (polite)
Hindi po, mayroon po ako. No. I have one. (polite)
Hindi po, sa kanila po. No, it’s theirs. (polite)
Hindi problema iyon! It was no problem!
Hindi pwede. Not possible.(can’t)
Hindi sa kanya. It’s not his / hers.
Hindi salamat ayos na ako. No thanks i’m fine.
Hindi sila basa. They’re not wet.
Hindi sila kinasal. They are not married.
Hindi sila lumalangoy. They are not swimming.
Hindi sila nagbabakasyon. They are not on vacation.
Hindi sila nagluluto. They are not cooking.
Hindi sila nakaupo. No, they are not sitting.
Hindi sila pagod. They are not tired.
Hindi siya pagod. He / She is not tired.
Hindi siya kasal. He’s not married.
Hindi siya kumakain. He/she isn’t eating.
Hindi siya lumalakad. He/she is not walking.
Hindi siya lumalangoy. He/she is not swimming.
Hindi siya magaling kumanta. He is not a good singer.
Hindi siya malakas. He/she is not strong.
Hindi siya nakaupo. No, she is not sitting.
Hindi siya pagod. He/She is not tired.
Hindi siya tumatakbo. He is not running.
Hindi siya tumatalon. He isn’t jumping.
Hindi siya umiinom. He is not drinking.
Hindi tayo pwede. No, we can’t. (inclusive of the hearer)
Hindi yan malayo. That’s not far.
Hindi yata I don’t think so.
Hindi yon importante. It’s not important.
Hindi yon mahalaga. It’s not important.
Hindi, abala ako. No, I’m busy.
Hindi, hindi ko gusto. No, I don’t like it.
Hindi, pero halos handa na ako. No, but I’m almost ready.
Hindi. No.
Hiniwa ng babae ang pizza. The woman cut the pizza.
Hinog ang mga mansanas. The apples are ripe.
Hinog ang saging. The banana is ripe.
Hintayin mo ako. Wait for me.
Hintayin mo sandili. You wait one moment.
Hintayin. Wait
Hinugasan ko ang mga kagamitan sa pagkain. I washed the dishes.
Hinugasan mo ba ang mga plato? Did you do the dishes?
Hirap na hirap sa klase. Is difficult in class.
hotel hotel
Hoy, John, saan ka pupunta? Hey, John, where are you going?
Hugasan mo ito. Wash this. (dishes)
Huhugasan niya ang mga kagamitan sa pagkain. She’s going to wash the dishes.
huli na too late
Huli tayo. We are late.
Hulihin mo ako kung kaya mo. Catch me if you can.
Huling araw ng agosto. Last day of August.
Huling araw ng buwan. Last day of the month.
Huling araw. Last day.
Huling bahagi ito ng araw. This is late in the day.
huling bahagi ng araw late in the day
huling bahagi ng buhay late in life
Hulyo July
Hulyo sa susunod na buwan. Next month will be July.
Humihigop sila ng bir. They are sipping beer.
Humihikab ako dahil pagod ako. I am yawning because I am tired.
Humihikab siya. She is yawning.
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Gusto mo ba ito? Do you like this? iShare!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn