Tagalog Translations 12
Ano ang pangalan niya? What is his/her name?
Ano ang petsa ngayon? What is date today?
Ano ang sasakyan ko papuntang Pasig? What will I take going to Pasig?
Ano ang sinabi mo? What did you say.
Ano ang sinabi niya? What did he/she say?
Ano ang suot ng mga babae? What are the women wearing?
Ano ang tawag dito? What is this called?
Ano ang tawag diyan? What is that called?
Ano ang trabaho mo? What is your work?
Ano ang trabaho ng tatay mo? What is your father’s job?
Ano ang trabaho niya? What work does she/he do?
Ano ang tumatakbo? What is running?
Ano ba ang ginagawa? What have you been doing?
Ano ba ang sinigang? What is sinigang?
Ano ito sa Tagalog? What is this in Tagalog?
Ano ito? What is this?
Ano itong bagay na ito? What is this thing?
Ano iyan? What is that? (‘that’ is near the speaker)
Ano iyon? What is that? (‘that’ is far from the speaker)
Ano kaya ito? I wonder what this is.
Ano na ngayon ang dapat nating gawin? What should we do now?
Ano na ngayon ang gagawin natin? Now what do we do?
Ano po ang ginagawa ng pusa ninyo? What is your cat doing?
Ano po ang ginagawa ninyo sa tanghali? What do you do in the afternoon?
Ano po ang ginagawa ninyo? What are you doing? (formal, plural)
Ano po ang gusto ninyong inumin? What would you like to drink?
Ano po ang gusto ninyong kainin? What would you like to eat? (plural, formal)
Ano po ang iniinom ninyo? What are you drinking?
Ano po ang istadyum? What is a stadium?
Ano po ang kinakain ninyo? What are you eating?
Ano po ang mas gusto ninyo? Which do you like best?
Ano po ang mayroon kayo? What do you have?
Ano po ang nasa telebisyon? What’s on television?
Ano po ang pangalan nila? What’s their names?
Ano po ang pangalan ninyo? What is your name? or What are their names? (plural / formal)
Ano po ang pangalan niya? What is his/her name? (formal)
Ano po ang sopas sa araw na ito? What’s the soup of the day?
Ano po ba ang lagay ng panahon? What is the weather like?
Ano po ito? What is this?
Ano po sa palagay ninyo? What do you think? (plural or formal)
Ano po? What? (formal)
Ano pong balita ngayon? What happened in the news today? (formal)
Ano pong ginagawa ninyo? What are you doing? (formal)
Ano pong gustong pag-aralan ng anak ninyong babae? What does your daughter like to study?
Ano pong ibig sabihin ng karatulang ito? What does this sign mean?
Ano pong ibig sabihin nito? What does this mean?
Ano pong itinuro ninyo? What did you teach?
Ano pong maipaglilingkod ko sa inyo? How may I help you?
Ano pong maipaglilingkod ko? How can I help?
Ano pong nangyari? What happened? (formal)
Ano pong palabas ngayon gabi? What is showing tonight?
Ano pong pangalan ninyo? What is your name? (formal)
Ano pong pinag-aaralan ng anak ninyong lalaki? What does your son study?
Ano pong temperatura ko? What’s my temperature?
Ano pong trabaho ninyo? What is your work? (plural / formal)
Ano pong tumutubo dito? What’s growing here?
Ano raw? What was said?
Ano sa palagay mo? What do you think? (singular)
Ano yan? What’s that?
Ano? What?
Ano-ano ang pangalan ng magulang niyo. What’s the names of your parents?
Anong araw ngayon? What day is it today?
Anong araw po kayo pupunta? What day are you going?
Anong bago? What’s new?
Anong balita ngayon? What happened in the news today?
Anong balita ngayong gabi? What’s on the news tonight?
Anong bilita tungkol kay Carla? Anything new with Carla?
Anong binabakyum mo? What are you vacuuming?
Anong binabasa mo? What are you reading?
Anong binili mo kahapon? What did you buy yesterday?
Anong binili mo? What did you buy?
Anong buwan ang gusto mong pumunta? What month do you want to go?
Anong buwan ngayon? Which month is it now?
Anong dinala mo sa salu-salo? What did you bring to the party?
Anong dinala mo? What did you bring?
Anong gagawin ko ngayon? What am I going to do now.
Anong gagawin mo ngayon? What are you going to do now.
Anong gagawin mo pagkatapos mag-shawer? What will you do after you shower?
Anong gagawin natin? What will we do?
Anong gagawin nila pagkatapos lumangoy? What will they do after they swim?
Anong gagawin ninyo pagkatapos tumakbo? What will you do after you run?
Anong ginagawa mo sa labas? What are you doing outside?
Anong ginagawa mo? What are you doing?
Anong ginawa mo ngayon? What did you do today?
Anong ginawa mo ngayong umaga? What did you do this morning?
Anong ginawa mo? What did you do.
Anong ginawa ninyo kagabi? What did you guys do last night?
Anong gusto mo? What do you want.
Anong gusto mong bilhin sa tindahan? What do you want to buy at the store?
Anong gusto mong bilhin? What do you want to buy?
Anong gusto mong gawin bukas ng umaga? What do you want to do tomorrow morning?
Anong gusto mong gawin bukas? What do you want to do tomorrow?
Anong gusto mong gawin doon? What do you want to do there?
Anong gusto mong gawin ngayon gabi? What do you want to do tonight?
Anong gusto mong gawin ngayon? What do you want to do now?
Anong gusto mong gawin pag umuulan? What do you like to do when it’s raining?
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Gusto mo ba ito? Do you like this? iShare!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn