Tagalog Translations 9
ang mga lalaki men
ang mga lalaking nasa motosiklo men on motorcycles
ang mga magulang at ang kanilang anak na babae. parents and their daughter
ang mga magulang at ang kanilang anak. parents and their child.
ang mga magulang at ang kanilang mga anak na lalaki. parents and their sons
ang mga magulang at ang kanilang mga anak. parents and their children
ang mga magulang mo. your parents
ang mga maleta luggage
ang mga mata eyes
ang mga sanggol babies
Ang mga tindahan. The stores.
ang motorsiklo a motorcycle
ang mukha a face
ang mukhang malapit a face that is near
ang mukhang malayo a face that is far away
Ang mura ng kwintas! The necklace is cheap!
ang nakababatang babae a young woman
ang nakababatang batang lalaki a young boy
ang nakababatang lalaki a younger man
ang nakatatandang babae an older woman
ang nakatatandang lalaki an older man
ang nanay the mother
ang nanay at ang kaniyang anak na babae a mother and her daughter
ang nanay at ang kaniyang anak na lalaki a mother and her son
ang nanay at ang kanyang sanggol a mother and her baby
ang nanay ng batang babae the girl’s mother
ang nars a nurse
Ang nasa kaliwa. The one on the left.
Ang nasa kanan. The one on the right.
Ang nawasak, siyempre. Oh, the wrecked one, of course.
ang odometer an odometer
Ang oras ay alas dos. The time is two o’clock.
Ang oras ay alas kuwatro. The time is four o’clock.
Ang oras ay alas sais. The time is six o’clock.
Ang oras ay alas singko. The time is five o’clock.
Ang oras ay alas siyete. The time is seven o’clock.
Ang oras ay alas tres. The time is three o’clock.
ang orasan a clock
Ang pag-ibig ko ay tunay. My love is true.
Ang pag-ibig ko sa iyo ay tunay. My love for you is true.
ang pag-ibig natin our (romantic) love
ang pagmamahalan natin our (bond of) love
ang palaruan a playground
ang paliparan an airport
ang pamilya the family.
ang pamilya ko my family
ang pamilya namin. Our family.
ang panaderya a bakery
Ang pangalan ko ay Alan. My name is Alan. 
Ang pangalan ko ay Carla. My name is Carla.
Ang pangalan ko ay… My name is…
Ang pangalawang aso at ang huling aso ay nakaupo. The second and the last aso are sitting.
Ang pangalawang bilang at ang pang-apat na bilang ay tatlo. The second number and the fourth number are three.
Ang pangalawang bilang ay anim. The second number is six.
Ang pangalawang bilang ay lima. The second number is five.
Ang pangalawang bilang ay sero. The second number is zero.
Ang pangalawang bilang ay siyam. The second number is nine.
Ang pangalawang bilang ay walo. The second number is eight.
Ang pangalawang lalaki at ang pangatlong lalaki ay nakaupo. The second man and the third man are sitting.
ang pangalawang Lunes ng buwan the second Monday of the month
Ang pangalawang pusa at ang pangatlong pusa ay nakatayo. The second cat and the third cat are standing.
Ang pang-apat na bilang ay apat. The fourth number is four.
Ang pang-apat na bilang ay isa. The fourth number is one.
Ang pangatlong bilang at ang huling bilang ay dalawa. The third number and the last number are two.
Ang pangatlong bilang ay sero at ang pang-apat na bilang ay hindi sero. The third number is zero and the fourth number is not zero.
Ang pangatlong bilang ay sero at ang pang-apat na bilang ay sero. The third number is zero and the fourth number is zero.
Ang pangatlong bilang ay sero. The third number is zero.
Ang pangatlong bilang ay tatlo. The third number is three.
Ang pangatlong linggo ng buwan The third week of the month
Ang pangatlong Sabado ng buwan The third Saturday of the month
Ang pangatlong tao at ang pang-apat na tao ay nakatayo. The third person and the fourth person are standing.
ang paramedic a paramedic
ang pasahero a passenger
ang pasaporte a passport
ang patay na aso. a dead dog.
Ang pera ko. My money.
Ang pera mo. Your money.
Ang Pilipinas ay magandang bansa. The Philippines is a beautiful country
ang piloto a pilot
ang pinakabatang batang lalaki the youngest boy
ang pinakamatandang babae the oldest woman
ang pinakamatandang batang lalaki the oldest boy
ang planeta a planet
ang platong may pagkain a plate with food
ang platong walang pagkain a plate with no food
Ang pogi n’ya talaga. He’s really so handsome.
Ang pogi n’ya! He’s so handsome!
Ang prutas na ito ang dilaw. This fruit is yellow.
Ang prutas na ito ang pula. This fruit is red.
ang pulang bilog a red circle
ang pulang kamiseta a red shirt
ang pulang kotse. a red car.
ang pulang kuwadrado a red square
ang pulang rektanggulo a red rectangle
ang pulis a police officer
ang pulis at ang kanyang kotse. a police officer and his car.
ang puno at ang mga dilaw na bulaklak a tree and yellow flowers
ang pusa a cat
ang pusa at ang kotse a cat and a car
Ang pusa ay hinahalikan ng babae. The cat is being kissed by the woman.
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Gusto mo ba ito? Do you like this? iShare!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn