Tagalog Translations 8
ang lumang kotse an old car
ang lungsod sa gabi a city at night
ang mag-asawa at ang kanilang anak na babae a married couple and their daughter
ang magkapatid na babae at lalaki at ang kanilang nanay a sister and brother and their mother
ang magkapatid na babae at lalaki hindi kasama ang kanilang mga magulang a sister and a brother without their parents
ang magkapatid na babae at lalaki kasama ang kanilang mga magulang a sister and brother with their parents
ang mahabang rektanggulo a long rectangle
Ang mahal naman. How expensive.
Ang mahal nito! This is expensive!
Ang mahal! How expensive!
ang maikling rektanggulo a short rectangle
ang mainit na araw a hot day
ang mainit na inumin a hot drink
ang mainit na kape a hot coffee
ang makling buhok short hair
Ang malaki, hindi ang maliit. The big, not the small.
ang malaking asul na gulong a big blue wheel
ang malaking barko a big boat
ang malaking bilang na dalawa a big number two
ang malaking bilang na isa a big number one
ang malaking bilang na tatlo a big number three
ang malaking bilog a big circle
ang malaking bola a big ball
ang malaking bola at ang maliit na bola a big ball and a small ball
ang malaking gulong a big wheel
ang malaking gulong at ang maliit na gulong a big wheel and a small wheel
ang malaking hayop a big animal
ang malaking itim na gulong a big black wheel
ang malaking itim na trak a big black truck
ang malaking kabayo a big horse
ang malaking kahon a big box
ang malaking kotse a big car
ang malaking kuwadrado a big square
ang malaking orange na trak a big orange truck
Ang malaking palengke The big market
ang malaking payong a big umbrella
ang malaking puting gulong a big white wheel
ang malaking rektanggulo a big rectangle
ang malaking sopa a big sofa
ang malaking sumbrero a big hat
ang malaking tao a big person
Ang malaking tindahan. The big store.
ang malaking trak a big truck
Ang malaking T-shirt ay brown. The big shirt is brown.
ang malaking tulay a big bridge
ang malaking TV a big television
ang malamig na araw a cold day
ang malamig na inumin a cold drink
ang malamig na kape. a cold coffee
ang maliit na barko a small boat
ang maliit na bilang na dalawa a small number two
ang maliit na bilang na isa a small number one
ang maliit na bilang na tatlo a small number three
ang maliit na bilog a small circle
ang maliit na bola a small ball
ang maliit na hayop a small animal
ang maliit na kabayo a small horse
ang maliit na kahon a small box
ang maliit na kotse a small car
ang maliit na kuwadrado a small square
ang maliit na payong a small umbrella
ang maliit na pulang kotse a little red car
ang maliit na rektanggulo a small rectangle
ang maliit na sopa a small sofa
ang maliit na sumbrero a small hat
ang maliit na tao a small person
Ang maliit na T-shirt ay pula. The small shirt is red.
ang mapa a map
ang mas batang batang lalaki, pero hindi pinakabata a younger boy, but not the youngest
ang mas matandang babae, pero hindi pinakamatanda an older woman, but not the oldest
ang mata an eye
ang matandang babae an old woman
ang matandang lalaki an old man
Ang Maynila ay kulay dilaw sa mapang ito. Manila is colored yellow on this map.
ang mekaniko a mechanic
ang menu a menu
ang mesang may pagkain a table with food
ang mesang walang pagkain a table with no food
ang mga anak the children
ang mga anak ko my children
Ang mga anak mo. Your children.
ang mga anak namin our children (exclusive, see namin)
ang mga anak natin our children (inclusive, see natin)
ang mga anak. the children.
ang mga apo mo your grandchildren (singular ‘your’)
ang mga apo ninyo your grandchildren (plural or formal ‘your’)
ang mga babae women
ang mga bata children
ang mga batang babae girls
ang mga batang lalaki boys
ang mga binti ng aso an dog’s legs
ang mga binti ng kabayo a horse’s legs
ang mga binti ng tao a person’s legs
ang mga bisikleta bicycles
ang mga braso ng tao a person’s arms
ang mga bulaklak flowers
ang mga damit-pambata children’s clothing
ang mga damit-pangmatanda adults’ clothing
ang mga itlog eggs
Ang mga kaibigan ko. My friends
8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Gusto mo ba ito? Do you like this? iShare!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn