Tagalog Translations 55

tindahan store
tindahan ng alahas a jewelry store
Tindera ang lalaki. The man is a storekeeper?
Tingnan mo ang kotseng iyan. Look at that car.
Tingnan mo ang kotseng iyon! Look at that car! (to single person)
Tingnan mo ang mga kotseng iyan. Look at those cars.
Tingnan mo ito! Look at this!
Tingnan mo iyon! Look at that! (over there)
Tingnan mo! Look!
Tingnan natin. Let’s look.
Tingnan ninyo ang kotseng iyon! Look at that car! (to more than 1 person)
Tingnan po ninyo ito. Look at this.
Tiniklop mo ba ang mga labada? Did you fold the laundry?
Tinitiklop ni Ana ang mga medyas. Ana is folding the socks.
Tinitiklop ni Delilah ang mga tuwalya. Delilah is folding the towel.
Tinitiklop niya ang tuwalya. He/She is folding a towel.
Tinitikman ng lalaki ang asin. The man is tasting the salt.
Tinitikman nila ang tinapay. They are tasting the bread.
Tinitingnan natin sila. We are looking at them.
Titigil po ako rito ng dalawang gabi. I will be staying two nights.
Titser ako. I am a teacher.
tiyan stomach
toothpaste toothpaste
Totoo ang sinasabi niya. What he/she said is true.
Totoo ba? Is it true?
Totoo ito! It’s true!
Totoo iyan! That’s true!
Trabahuhin natin. Let’s work it.
trak truck
tren train
tsaa tea
tsaang may asukal tea with sugar
tsokolate chocolate
Tubig Water
Tubig ang gusto ko. Water is what I want.
Tumaba ka. You’ve fattened up
Tumahimik ka. Be quiet!
Tumalon ka. Jump, you
Tumatanggap ba kayo ng kredit cards? Do you accept credit cards?
Tumawa ka ba? Did you laugh.
Tumawag ka muna sa bandang alas tres. Call first around three o’clock.
Tumayo ka! Stand up.
Tumigil ang ulan. The rain stopped
Tumitibok ang puso ko. My heart is beating.
Turista ako. I’m a tourist.
Tuwing madilim… Everytime it’s dark.
Tuwing umaga…. Every morning
Ubos na ang bir. The beer is empty already.
Ubos na ba ‘yan? Is that empty now?
Ubos na ba? Is it empty now?
Ubos na po. Empty now.
Umaga na ba? Is it morning already.
Uminom ako nang marami. I drank a lot
Uminom ka ng tubig. Drink water.
Umuulan pa rin. It’s still raining
Umuulan ulit. It’s raining again.
Umuwi ka na. Go home now.
Umuwi na tayo. Let’s go home now.
Unang araw ng buwan. First day of the month.
Unang araw ng marso. First day of march.
Unang araw ng mayo. First day of may.
Unang araw. First day.
Uuwi na ako. I’m going home now.
Wala akong ganang kumain. I don’t have an appetite to eat.
Wala akong ginagawa. I’m doing nothing.
Wala akong ginawa. I didn’t do anything.
Wala akong oras. I don’t have time.
Wala masyadong balita. Not much news.
Wala na bang tawad? No more discount?
Wala pa akong anak. I don’t have kids yet.
Wala pa akong asawa. I’m not married yet.
Walang asin. No salt.
Walang asukal. No sugar.
Walang balita. No news.
Walang gatas. No milk.
Walang hiya ka. You’re shameless.
Walang kanin. No rice.
Walang kapantay. Having no equal
Walang mahanap. Can’t find anything.
Walang mantika. No oil.
Walang sagot. No answer
Walang takot. Without fear. (fearless)
Walang toyo. No soy sauce.
Yakapin mo ako. Hug me.

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

Gusto mo ba ito? Do you like this? iShare!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn