Tagalog Translations 53

Tahimik doon, ngunit hindi masyadong malayo mula sa ibang mga tao. It’s quiet there, but not too far from other people.
Tahimik na nagtatrabaho ang maliit na batang babae. The little girl is working quietly.
tainga ear
Takot ako sa aso. I’m afraid of dogs.
Takot ako. I am afraid.
Takot ang lalaki. The man is afraid.
Takot sila. They’re afraid.
Takot siya dahil nawawala siya. He’s afraid because he’s lost.
Takot siya. He is afraid.
Taksi ito. This is a taxi.
Taksi! Taxi!
Talaga! Really!
Talaga. Really.
Talaga? Really?
Talagang ayaw kong pumunta. I really don’t want to go.
Talagang gusto kitang makita. I’ve been wanting to see you.
Talagang gusto kong pumunta. I really want to go.
Tama ba ito? Is this correct?
Tama ka pala. So! You were correct.
Tama ka. You’re right.
Tama lang ang pera mo Your money is just enough.
Tama lang ba ito? Is this just enough?
Tama lang ito. This is just enough.
Tama lang para kay Carla. That’s just enough for Carla.
Tama lang yan para sa akin. That’s just enough for me.
Tama na! Enough!
Tama na. Enough now! (stop it now!)
Tama yan That’s correct.
Tamang laki ito. It is the right size.
Tamang paraan ito ng paggamit ng martilyo. This is the right way to use a hammer.
Tamang paraan ito ng pagwawalis ng sahig. This is the right way to sweep the floor.
Tamang sagot ito. This is the right answer.
Tamang sukat ang kamisetang ito. This shirt is the right size.
tambol drum
Tandaan mo ito. Remember this.
Tanggalin mo ang iyong daliri mula sa iyong tainga at makinig ka sa akin! Take your finger out of your ear and listen to me!
Tanggalin mo ito. Remove this
Tanghalian Lunch
Tanong ang babae. The woman ask.
Tanong ko din yan sa sarili ko. I asked myself that too.
Tanong niya. He asks.
Tanungin mo kung magkano. Ask how much it is.
Tao person (people)
Taong-bahay siya. She is a housewife.
tapos then
Tapos aalis na kami. Then, we’re going to leave.
Tapos diretso then straight ahead.
Tapos diretso na kaunti. Then straight ahead a little.
Tapos ka na bang kumain? Have you finished eating?
Tapos ka na bang magsalita? Have you finished talking?
Tapos kaliwa. Then left.
Tapos kanan. Then right.
Tapos na ang bakasyon ko. My vacation is over.
Tapos na ba ang tag-lamig doon? Is summer finished yet over there?
Tapos na kaming kumain. We have finished eating.
Tapos na po naming linisin ang banyo! We already finished cleaning the bathroom!
Tapos na silang kumain. They have finished eating.
Tapos na siyang uminom ng tubig. He/she has finished drinking the water.
Tapos na. Finished already.
Tapos sabi niya… Then he/she says…
Tapos, bibigyan kita ng dolyar. Then, I will give you dollars.
Tapos, dumeretso ka. Then you go straight.
Tapos, dumiretso ka lang. Then you just go straight ahead.
tapos, dumiretso mga limang kilometro. then, go straight ahead 5 kilometers.
Tapos, kumain siya ng hapunan. Then, he/she ate dinner.
Tapos, kumaliwa ka. Then you turn left.
Tapos, kumanan ka Then, you turn right.
Tapos, lumiko ka sa kaliwa. Then, turn left.
Tapos, pumunta ako sa hotel. Then, I went to the hotel.
Tapos, pumunta siya sa groseri. Then, he went to the grocery store.
Tapos. Aalis na ako. Then I’m going to leave.
Tapusin na natin ito. Let’s finish this now.
Tatagal ako dito ng tatlong araw. I’m here for three days.
Tatakbo ang mga aso. The dogs are going to run.
Tatakbo ang mga batang babae. The girls are going to run.
Tatakbo kami. We are going to run.
Tatakbo siya. He’s going to run.
Tatalon ako mula sa kama. I’m going to jump off the bed.
Tatalon ako sa tubig. I am going to jump into the water.
Tatalon ako. I am going to jump.
Tatalon ang aso. The dog is going to jump.
Tatalon ang bata. The child is going to jump.
Tatalon ang batang lalaki. The boy is going to jump.
Tatalon mula sa mesa ang mga bata. The children are going to jump off the table.
Tatalon sa tubig ang batang lalaki. The boy is going to jump into the water.
Tatalon siya. He/she is going to jump.
Tatanungin ko ang nanay ko. I will ask my mother.
Tatawag si Rodney sa telepono. Rodney is going to make a phone call.
Tatawagan kita mula sa Amerika. I’ll call you from America.
Tatawagan kita sa loob ng tatlong oras. I will call you in three hours.
Tatawagan kita. I will call you.
Tatawagan kitang muli. I’ll call you again.

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Gusto mo ba ito? Do you like this? iShare!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn