Tagalog Translations 5

Do you want the definitions for ALL the words in ALL the following sentences?  If so, check out my eBook at this link, or click the eBook link in the top menu.

Aling tao sa itaas ng bisekleta ang lalaki? Which person on a bike is a man?
Aling tao sa itaas ng kabayo ang tunay? Which man on a horse is real?
Aling t-shirt ang gusto mo? Which shirt do you like?
Aling upuan ang gusto mong upuan? Which chair do you want to sit in?
Alis diyan! Get lost!
Almusal Breakfast
Ambulansiya ang sasakyang ito. This vehicle is an ambulance.
Ambulansiya ito. This is an ambulance.
Americana ka. You are American (woman)
Americano ako, at ikaw? I’m American, and you?
Amerikana American (female)
Amerikana ka ba? Are you American? (to woman)
Amerikano ako, at ikaw? I’m American, and you? (male)
Amerikano ka ba? Are you American? (to a man)
Amerikano ka. You are American. (to a man)
Amerikano siya, pero marunong siyang mag-tagalog. She is an American, but she can speak tagalog.
Amerikano siya. He is an American.
Amerikano. American (male)
Amin ours (our place)
Amuyin mo ito. Smell this.
anak child (offspring)
Anak ba ninyo ito? Is this your child?
anak ko my child
Anak na babae ba inyo iyan? Is that your daughter?
anak ng babae daugther
Ang airport sa hapon The airport in the afternoon
Ang alam ko, magsisimula ng alas-nuwebe y medya. I thought it began at nine thirty.
Ang alam ko, ngayon. I thought it was today.
ang anak kong babae my daughter
ang anak kong lalaki my son
Ang anak mo Your child
ang anak mong lalaki? your son?
ang anak na babae the daughter
ang anak na lalaki the son
ang anak namin our child
Ang anak namin babae. Our daughter.
ang anak namin lalaki. our son
Ang anak namin. Our child.
Ang anak ninyong babae? Your daughter? (formal or plural)
ang araw the sun
Ang araw pagkatapos ngayong araw na ito ay Huwebes. The day after today will be Thursday.
Ang araw pagkatapos ngayong araw na ito ay Linggo. The day after today will be Sunday.
Ang araw pagkatapos ngayong araw na ito ay Martes. The day after today will be Tuesday.
Ang araw pagkatapos ngayong araw na ito ay Sabado. The day after today will be Saturday.
Ang asawa ko. My spouse.
Ang asawa ko? My spouse?
Ang asawa mo. Your spouse.
Ang asawa mo? Your spouse?
ang aso a dog
Ang aso mo’y kalbo. Your dog is bald.
ang aso ng batang lalaki the boy’s dog
Ang aso niya ay tila nauuhaw. His dog seems thirsty.
Ang asul na laruan ang maliit. The blue toy is small.
ang asul na rektanggulo a blue rectangle
ang babae a woman
ang babae at ang aso. a girl and a dog.
ang babae at ang kaniyang anak na babae a woman and her daughter
ang babae at ang kaniyang aso. A woman and her dog.
ang babae at ang kanyang asawang lalaki a woman and her husband
ang babae at ang kanyang aso a woman and her dog
ang babae at ang kanyang kotse a woman and her car
ang babae at ang kanyang mga anak a woman and her children
ang babae at ang kanyang pusa a woman and her cat
Ang babae ay hinahalikan ng lalaki. The woman is being kissed by the man.
Ang babae ay hinihila ng batang babae. The woman is being pulled by the girl.
Ang babae ay sekretarya. The woman is a secretary.
ang babae sa loob ng kotse a woman in a car
Ang babaeng iyan ay lason. That woman is poison.
ang babaeng may mahabang buhok a woman with long hair
ang babaeng may maikling buhok a woman with short hair
ang babaeng may maitim na buhok at ang kaniyang maliit na aso a dark haired woman and her small dog
ang bagong bahay a new house
ang bagong kotse a new car
Ang baho ng amoy! The smell is so bad.
Ang baho ng aso. The dog smells bad.
Ang bait mo sa akin. You’re so nice to me.
Ang bait-bait mo You’re very kind!
ang bangko a bank
ang bansa a country
Ang bantot mo. You stink bad
ang baston a cane
ang bata a child
ang bata kasama ang kaniyang mga magulang a child with his parents
ang bata na may bisikleta a child with a bicycle
ang bata na walang bisikleta a child with no bicycle
ang batang babae a girl
ang batang babae at ang babae a girl and a woman
ang batang babae at ang kanyang kapatid na lalaki a girl and her brother
ang batang babae at ang kanyang mga magulang a girl and her parents
ang batang babae at ang kanyang nanay a girl and her mother
ang batang babae at ang kanyang pamilya a girl and her family
ang batang babae at ang kanyang tatay a girl and her father
ang batang babae at ang kotse. a girl and a car.
ang batang babae at ang pusa. a girl and a cat.
Ang batang babae ay hihilahin ng batang lalaki. The girl will be pulled by the boy.
ang batang babae sa loob ng kotse a girl in a car
ang batang babae? the girl?
ang batang lalaki a boy
ang batang lalaki at ang aso a boy and a dog
5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Gusto mo ba ito? Do you like this? iShare!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn