Tagalog Translations 46

Matamis na ngiti. Sweet smile.
Matamis na panaginip. Sweet dream.
Matamis po. It’s sweet.
Matangkad na lalaki. Tall man.
Matatakot ako dahil sa mag-iisa ako. I will be afraid because I will be alone.
Matatakot ako. I would be afraid.
Matatakot siya. He/she will be afraid.
Matigas ang ulo. Hard-headed (stubborn)
Matindi ito. This is intense.
Ma-traffic ba papunta sa Manila Hotel? Is the traffic heavy going to the Manila Hotel?
Matulog ka na! Go to sleep!
Matulog ka na. Go to sleep already
matuwa excited
Maulan kung Hunyo, Hulyo at Agosto. It’s rainy during June, July and August.
maulan nang kaunti a little rainy
Mauuna na ako. I’ll go ahead.
May has (exists)
May anak na ako. I already have children.
May anak na babae ba kayo? Do you have [any] daughters? (formal/plural)
May anak na babae ka ba? Do you have [any] daughters?
May anak na lalaki ba kayo? Do you have [any] sons? (formal/plural)
May anak na lalaki ka ba? Do you have [any] sons?
May anak po ba kayo? Do you have children? (formal/plural)
May anim na bata. There are six children.
May asawa ba siya? Does he/she have a spouse?
May asawa ka na ba? Do you have a spouse? (are you married?)
May asawa na (ho) ako. I have a spouse (I am married)
May asawa na ako. I’m already married.
May asawa na po ba kayo? Do you have a spouse? (Are you married?) (formal)
May barya ka ba sa piso? Do you have change/coins for a peso?
May dagdag ba kung bibili ako ng isang daang piso? Will you add extra (quantity) if I buy a hundred pesos worth (of this)?
May dalawa akong kapatid na lalaki at dalawang kapatid na babae. I have two brothers and two sisters.
May dalawang anak sila. They have two children.
May dalawang bata. There are two children.
May dayt ako. I have a date.
May doktor ba nandito? Is there a doctor here?
May ekstrang bayad ho ba ang bagahe? Do we pay extra for luggage?
May erkon o bentilador ba sa kuwarto? Is there an air conditioner or fan in the room?
May gagawin ka ba mamayang gabi? Are you doing anything later tonight?
May gagawin ka ba ngayong gabi? Are you doing anything tonight?
May ginagawa ka ba? Are you doing something.
May gusto ako sa iyo. I have a crush on you.
May gusto ka sa akin, ano? You have a crush on me, don’t you.
May Kailangan mo ba? Do you need anything?(have need by-you)
May kargang prutas ang trak mula sa Batangas. The truck from Batangas has a load of fruit.
May mainit na tubig ba sa shawer? Is there hot water in the shower?
May malapit na banko ba rito? Is there a bank near here?
May masasakyan bang taksi sa inyong lugar? Are there any cabs in your area?
May menu ba kayo? Do you have a menu?
May mga kapatid ka ba? Do you have brothers and sisters?
May plano ka ba ngayong gabi? Do you have plans for tonight?
May reklamo ako. I’ve got a complaint.
May sakit ako. I am sick.
May sakit ang anak ko My child is sick.
May sakit ang nanay at tatay ko. My mother and father are sick.
May sakit ba siya? Is he/she sick?
May sakit ka ba? Are you sick?
May sakit ka. You are sick.
May sakit po siya. He/she is sick sir/ma’am.
May sakit siya. He / She is sick.
May sikreto ako. I have a secret.
May sukli ka ba sa isang daang piso? Do you have change for one hundred pesos?
May tanong ako. I have a question.
May tinga ako. I’ve got food stuck between my teeth
May trabaho ba sila? Do they have work?
May trabaho ba siya? Does he/she have work?
May trabaho sila. They have work.
May trabaho siya. He/she has work.
Mayroon Have
Mayroon (or meron) ako I have.
Mayroon ba kayo ng kaha de yero para sa pera ko? Do you have a safe for my money?
Mayroon ba kayong.. Do you have..
Mayroon bang taksi na may metro? Is there a metered taxi?
Mayroon ka ba? Do you have any?
Mayroon kami. We have.
Mayroon kaming anak na babae lamang. We have daughters only.
Mayroon kaming anak na lalaki lamang. We have sons only.
Mayroon kaming anim anak namin. We have 6 children.
Mayroon kaming tatlong anak, dalawang lalaki at isang babae. We have three children, two boys and one girl.
Mayroon na ako. I already have. (or I have now)
Mayroon na ba kayong anak? Do you have children?
Mayroon na kaming tatlong anak. We already have 3 children.
Mayroon po ba kayo ng kuwarto para sa isang tao? Do you have a room for one person?
Mayroon po ba kayong kuwarto malapit sa pool? Do you have a room near the pool?
Mayroon po ba kayong kuwarto para sa dalawang tao? Do you have a room for two people?
Mayroon po ba kayong kuwartong may banyo? Do you have a room with a bathroom?
Mayroon po ba kayong kuwartong may bentilador? Do you have a room with a fan?
Mayroon po ba kayong kuwartong may erkon? Do you have a room with an air conditioner?
Mayroon po ba kayong kuwartong may shawer? Do you have a room with a shower?
Mayroon po ba kayong mas malaking kuwarto? Do you have a bigger room?
Mayroon po ba kayong mas maliit na kuwarto? Do you have a smaller room?
Mayroon po ba kayong mas murang kuwarto? Do you have a cheaper room?
Mayroon po ba kayong mas tahimik na kuwarto? Do y0u have a quieter room?
Meron ba kayong alak? Do you have wine/liquor?
Meron ba kayong bir? Do you have/serve beer?
Meron ba kayong ice cream? Do you have ice cream?
Meron ba kayong pancit? Do you have Chinese noodles?
Meron ba kayong sopas? Do you have soup?
Meron ba kayong tsaa? Do you have tea?

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Gusto mo ba ito? Do you like this? iShare!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn