Tagalog Translations 42

Kaya ko ito. I can do this.
Kaya mo ito. You can do this.
Kayo You (plural, or formal)
Kayo po ba si Pablo? Are you Paul? (formal)
Kilala ba ninyo si Carla? Do you know Carla? (formal)
Kilala mo ba si Carla? Do you know Carla?
Kilala mo ba siya? Do you know him/her?
Kilala po ba ninyo siya? Do you know him/her(s)? formal,plural)
Kinakaba ako. I am feeling nervous.
Kinitang mga tubo na galing sa pansariling gawain Net earnings from self-employment.
Kinitang tubo galing sa pansariling gawain Net income from self-employment.
Koreano ako. I’m a Korean.
kotse car
kulang na sukli short change
Kumain ako nang marami. I ate a lot
Kumain ka na ba? Have you eaten.
Kumain ka ng cake. Eat some chestnuts.
Kumain ka pa. Eat some more.
Kumain na ako. I’ve already eaten.
Kumain tayo. Let’s eat.
Kumakain ng almusal ang mga bata. The children are eating breakfast.
Kumakanta ang mga bata. The children are singing.
Kumaliwa ka You turn left.
Kumaliwa. Turn left.
Kumanan ka sa kanto, at makikita mo ang Department of Tourism. Turn right at the corner, and you will see the Department of Tourism.
Kumanan ka, tapos diretso lang ang dalawang kilometro. You turn right, then straight ahead for 2 kilometers.
Kumanan ka. You turn right.
Kumanan. Turn right.
Kumanta tayo. Let’s sing.
Kumusta (po)? How are you? (po is respect marker)
Kumusta ang anak mo? How is your child?
Kumusta ang anak ng babae? How is your daughter?
Kumusta ang anak ng lalaki? How is your son?
Kumusta ang bisnis mo? How is your business?
Kumusta ang likod mo? How is your back?
Kumusta ang Maynila? How is Manila?
Kumusta ang mga anak mo? How are your children?
Kumusta ang nanay mo? How is your mother?
Kumusta ang pagkain? How’s the food?
Kumusta ang pamilya mo? How is your family?
Kumusta ang tatay mo? How is your father?
Kumusta ka? How are you?
Kumusta kana? How are you now?
Kumusta kayo? How are you all?
Kumusta kayong lahat? Are are you all?
Kumusta na lang po sa mga anak ninyo. How’s your children? (plural or formal)
Kumusta na lang sa ate mo? How’s your older sister?
Kumusta na lang sa mga anak mo? How’s your children?
Kumusta po ang pagkain? How is the food? (respectful)
Kumusta po kayo? How are you (all)?
Kumusta si John? How is John?
Kumusta? How are you?
Kung ano pang kailangan mo Whatever you still need.
Kung anong gusto mo. Whatever you want.
Kung gusto mo, dalhin mo rito bukas ng umaga. If you like, bring it here tomorrow morning.
Kung gusto mo. If you like.
Kung saan. Somewhere.
Kursunada ko ang ate mo. I’ve got my eye on your older sister.
kuwarto room
Kuwento ng buhay ko. Story of my life.
Labas tayo! Let’s go out!.
labis na sukli excess change
Lagi akong magdadasal. I will always pray.
Lagi siyang nag-aalala. He/She always worries.
Lalakad na ako. I will go now (I will walk now).
Lalakad na kami, John. We will go now John. (we will walk now).
Languyin mo. Swim it
Lantang gulay. Wilted vegetable.
Laro tayo! Let’s play.
Lasing na yata ako. I think i’m drunk already.
Layuan mo ako. Stay away from me.
Libre ka ba sa Sabado at Linggo? Are you free Saturday and Sunday?
Libreng pagkain. Free food
Libreng pagsubok. Free trial?
Libro mo ito. This is your book.
Liko sa ilaw. Turn at the light (traffic light)
Liko sa susunod na kanto. Turn at the next corner.
Lilipad ako. I’ll be flying.
Lima ang dilaw na mangkok. Five bowls are yellow.
Linggo ng palaspas. Palm Sunday.
Linggo ng umaga. Sunday morning.
longganisa pork sausage
Lumabas ka na. Come out already.
lumalakad siya. He is walking.
Lumang litrato ito ng mga anak ko. This is an old photo of my children.
Lunes ngayon. It’s monday.
Lutuin mo ito. Cook this.
Maaari ba kitang tulungan? Can i help you?
Maaari bang ayusin mo ang radyetor bukas? Can you fix the radiator tomorrow?
Maagang maaga. Very early.
Maalat ito. This is salty.
Maamong hayop. Tame animal.
Maari ba kitang tawagan ngayon? Can I call you now?
Maari bang ibigay mo sa akin ang numero ng iyong telepono? Can you give me your telephone number?
Maari bang tawagan kita? May I call you?
Maasim ito. This is sour.
Maayos mo ba ngayon? Can you take care of it now?
Mabaho ito. This stinks

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Gusto mo ba ito? Do you like this? iShare!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn