Tagalog Translations 41

Kailan darating ang bus sa Baguio. When will the bus arrive in Baguio?
Kailan darating ang bus mula sa Subic Bay? When will the bus arrive from Subic Bay?
Kailan darating ang dyip mula sa Cebu? When will the jeepney arrive from Cebu?
Kailan ka dumating sa Manila? When did you arrive in Manila?
Kailan ka dumating? When did you arrive?
Kailan ka pumunta sa Tagaytay? When did you go to Tagaytay?
Kailan ka pumunta? When did you go?
Kailan mo gusto? When do you want?
Kailan mo gustong kumain? When do you want to eat?
Kailan mo gustong mag-asawa? When do you want to get married? (become a married couple)
Kailan mo gustong magpakasal? When do you want to get married?(have a wedding).
Kailan tayo magpapakasal? When are we getting married? (have a wedding)
Kailan? When?
Kailangan (po) ng kaunting yelo. I need a little ice.
Kailangan bang magreserba? Do I need to make a reservation?
Kailangan ho naman ng mesang pantatlo. We need a table for three please.
Kailangan ka. You are needed.
Kailangan kita. I need you.
Kailangan ko (po) ng tulong mo. I need your help.
Kailangan ko (po) ng tulong. I need help.
Kailangan ko ito. I need this.
Kailangan ko iyan. I need that.
Kailangan ko nang umalis. I need to go/leave now.
kailangan ko ng gamot para sa sipon. I need medicine for a cold.
Kailangan ko ng gatas para sa sanggol ko. I need milk for my baby.
Kailangan ko ng isa pang mangkok. I need another bowl.
Kailangan ko ng lambing. I need affection.
Kailangan ko ng lapis. I need a pencil.
Kailangan ko ng martilyo. I need a hammer.
Kailangan ko ng papel at ang bolpen. I need paper and a pen.
Kailangan ko ng patawan mo. I need your forgiveness.
Kailangan ko ng taksi. I need a taxi/cab.
Kailangan ko po ng baso. I need a drinking glass.
Kailangan ko po ng isa pang kamot. I need another blanket.
Kailangan ko po ng konting yelo. I need some ice.
Kailangan ko po ng sabon. I need soap.
Kailangan ko po ng unan. I need a pillow.
Kailangan ko. I need.
Kailangan kong bumili ng gamot. I need to buy medicine.
Kailangan kong magluto. I need to cook.
Kailangan kong magpunta sa doktor. I need to go see a doctor.
Kailangan kong magtrabaho. I need to work.
Kailangan kong pumunta sa airport. I need to go to the airport.
Kailangan kong pumunta sa post office. I need to go to the post office.
Kailangan kong tumakbo. I need to run.
Kailangan makauwi ako ng bahay ng alas nuwebe. I need to be home at 9 o’clock.
Kailangan mo ang gamot na ito. You need this medicine.
Kailangan mo ba ito? Do you need this?
Kailangan mo ba ng lapis? Do you need a pencil?
Kailangan mo ba ng pera? Do you need money?
Kailangan mo ba ng silya? Do you need a chair?
Kailangan mo ba ng tulong? Do you need help?
Kailangan mo ng lapis. You need a pencil.
Kailangan mo. You need.
Kailangan nila. They need.
Kailangan niya ng bakasyon. He needs a vacation.
Kailangan niya ng gamot. She needs medicine.
Kailangan niya. He / She needs.
Kailangan pa namin ng isa pang kutsara. We need another spoon.
Kailangan pa namin ng isa pang tinidor. We need another fork.
Kailangan umalis ako dahil trabaho ko ito. I need to go because it’s my job.
Kailangan ko matulog. I need to sleep.
Kailangang pumunta sa doktor ang taong ito. This person needs to go to the doctor.
Kailangang umalis na ako. I need to leave now.
Kain na tayo. Let’s eat!
Kain tayo. Let’s eat.
Kainin mo ito. Eat this
Kakaliwa tayo sa kanto. We’re going to turn left at the corner.
Kakaliwa tayo sa susunod na kanto. We’re turning left on the next corner.
Kakanan tayo sa kanto. We’re turning right at the corner.
Kakanan tayo sa susunod na kanto. We’re turning right at the next corner.
Kakantahan kita. I will sing for you.
Kailan ka babablik When will you return.
Kalbo ako. I am bald.
Kaliwa. Left.
Kalyo sa paa. Foot callus.
Kami We (excluding person spoken to)
Kamutin mo ito. Scratch this
Kanan ang tamang daan. The correct road is to the right.
Kanan. Right.
Kanino? Whose?
Kantahan mo ako. Sing to me.
kape coffee
Kape na lang. Let it be coffee.
Kapootang panlahi. Racism.
Kapwa may sakit ang mga anak ko. Both my children are sick.
Karapatan ko ito. This is my right.
Karapatang pantao. Human rights.
Kasalanan ko. My fault.
Kasalanan mo ito. This is your fault.
kasama ang tatlong anak ko with my 3 children.
Kasama ko ang aking (mga) kaibigan. No, I’m with my friend(s).
Kasama kong kumakain ng tanghalian ang kapatid ko. I’m eating lunch with my sister.
Kasama namin ang mga anak namin. Our children are with us.
Kasing-ganda ni Carla. As beautiful as Carla.
Katorse kilometro mula rito. Fourteen kilometers from here.
Kausapin mo ako. Talk to me.

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Gusto mo ba ito? Do you like this? iShare!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn