Tagalog Translations 37
Hindi iyan malaki para sa akin. That’s not big for me.
Hindi iyan malaki. That’s not big.
Hindi iyan masyado mahal. That’s not too expensive.
Hindi iyan masyadong mahal sa dolyar. That’s not so expensive in dollars.
Hindi iyan masyadong mahal. That’s not too expensive.
Hindi iyan masyadong malaki. That’s not too big.
Hindi ka dapat mag-alala. You shouldn’t worry.
Hindi ka puwedeng kumain dito. You can’t eat here.
Hindi ka puwedeng magsalita ng Ingles. You can’t speak English. (You’re not allowed.)
Hindi kailanman mainit ito. This is never hot.
Hindi kailanman malamig dito. It’s never cold here.
Hindi kailanman malamig ito. This is never cold.
Hindi kailanman nangyayari ito. It never happens.
Hindi kami giniginaw. We are not cold.
Hindi kami nauuhaw. We are not thirsty.
Hindi kami pagod. We are not tired.
Hindi kami pagod. We are not tired. (exclusive we)
Hindi kami pwede. We can’t. (exclusive of the hearer)
Hindi kami pwede. We can’t.
Hindi kasiya. Not enough.
Hindi kasya iyan. It doesn’t fit.
Hindi kayo maaga. You’re not early (formal/plural)
Hindi kilala niya ang lalaki. He/she doesn’t know the man.
Hindi kita naiintindihan I don’t understand you.
Hindi kita pababayaan. I won’t neglect you.
Hindi kita pipilitin. I’m not going to force you.
Hindi kitang naiintindihan. I don’t understand you.
Hindi ko alam I don’t know
Hindi ko alam ang ibig sabihin nito. I don’t know what this means.
Hindi ko alam ang numero ng telepono niya. I don’t know his/her phone number.
Hindi ko alam ang sagot sa iyong tanong. I don’t know the answer to your question.
Hindi ko alam iyon! I didn’t know that!
Hindi ko alam kong kailan. I don’t know when.
Hindi ko alam kung ilan. I don’t know how many there are.
Hindi ko alam kung kanino iyan. I don’t know whose it is.
Hindi ko alam kung sino siya. I don’t know who she is.
Hindi ko alam yon. I didn’t know that.
Hindi ko alam, pero gusto kong kumain. I don’t know, but I want to eat.
Hindi ko alam. I don’t know.
Hindi ko anak iyon. That’s not my son.
Hindi ko bibilhin iyan. I’m not buying that.
Hindi ko gusto ang alinman sa mga iyan. Which one do you like least?
Hindi ko inaasahan. I hope not.
Hindi ko ipakikita sa iyo. I won’t show you.
Hindi ko kailangan ng tulong. I don’t need help.
Hindi ko kalilimutan. I will remember it.
Hindi ko kayang hawakan. I can’t hold it.
Hindi ko maaaring kainin iyan. I can’t eat that.
Hindi ko mahanap. I can’t find it.
Hindi ko maintindihan. I couldn’t understand.
Hindi ko makita ang sa akin! I can’t find mine!
Hindi ko marinig. I didn’t hear.
Hindi ko masabi. I can’t tell.
Hindi ko masasabi ng tiyak. I can’t be sure.
Hindi ko masyadong nagustuhan ito. I don’t like it very much.
Hindi ko na kaya. I can’t anymore.
Hindi ko naiintindihan ang karatulang iyan. I don’t understand this sign. What does it
Hindi ko naiintindihan. I don’t understand.
Hindi ko naintindihan ang sinabi mo. I didn’t understand what you said.
Hindi ko naintindihan ang sinabi niya. I didn’t understand what he said.
Hindi ko naintindihan. I don’t understand.
Hindi ko nakita ito. I didn’t see it.
Hindi ko pa alam. I don’t know yet.
Hindi ko pa ito nasusubukan. I’ve never done it.
Hindi ko po kayo naintindihan. I did not understand you. (formal/plural)
Hindi ko po mahanap ang susi ko. I can’t find my keys.
Hindi ko po naiintindihan. I don’t understand. (formal)
Hindi ko pwedeng dalhin. I can’t carry it for you.
Hindi ko rin iyan gusto. I don’t like it either.
Hindi ko sinabi iyan. I didn’t say that.
Hindi ko sinadyang saktan ka. I didn’t mean to hurt you.
Hindi ko siya kilala. I don’t know him.
Hindi ko tiyak. I’m not sure.
Hindi luma ang kotse. No, the car isn’t old.
Hindi maaari, marami pa akong trabaho. I can’t, I have a lot of work yet.
Hindi maaaring malaman. There’s no way of knowing.
Hindi maari! No way!
Hindi mabuti ang lasa. It doesn’t taste good.
Hindi mabuti ito. It’s not good.
Hindi mabuti. Not fine.
Hindi mabuting araw ito para sa akin. That’s a bad day for me.
Hindi magandang dahilan iyan. That’s not a good excuse.
Hindi magiging maulan. It’s not going to rain.
Hindi malakas ang batang lalaki. The boy is not strong.
Hindi malakas ang ulan. The rain is not strong.
Hindi malaki ang kotse. The car is not big.
Hindi malamig. It is not cold.
Hindi malayo ang Manila. Manila is not far.
Hindi malayo. Not far.
Hindi maliit talaga ang bahay. The house is not really small.
Hindi masama. Not bad.
Hindi masarap ito. This does not taste good.
Hindi masarap na kape ito. This is bad coffee.
Hindi masyado. No much.
Hindi masyadong mabuti. No too good.
Hindi masyadong mahal. Not too expensive.
Hindi masyadong malayo ang Manila. Manila is not too far.
Hindi masyadong nakakaintindi. I can’t understand much.
Hindi mo akong naiintindihan. You don’t understand me.
Hindi mo ba ako na-miss? Didn’t you miss me?
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Gusto mo ba ito? Do you like this? iShare!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn