Tagalog Translations 34
Gusto ng mga tao ng pagkain, at kailangan nila ito. People want food, and they need it.
Gusto ng tatay ko noon ang kasaysayan. My father liked history.
Gusto nila ang konsiyertong ito. They likes this concert.
Gusto nila. They want.
Gusto nilang maging negosyante. They want to become businessmen.
Gusto nilang manood ng TV, pero kailangan nilang gawin ang kanilang homework. They want to watch TV, but they have to do their homework.
Gusto ninyo ba? Do you-all want?
Gusto ninyo bang inomin? Do you want to drink? (plural)
Gusto ninyo bang kumain? Do you want to eat? (plural)
Gusto ninyo bang uminom ng bir? Do you want to drink a beer? (plural)
Gusto ninyo.. You-all want..
Gusto niya ang kape. She wants the coffee.
Gusto niya ang mga laruan. He wants the toys.
Gusto niya ang mga mansanas. He likes apples.
Gusto niya ang pag-eehersisyo. She likes exercising.
Gusto niya bang kumain? Does he / she want to eat?
Gusto niya bang uminom ng bir? Dos she want to drink a beer?
Gusto niya ng alahas pero hindi niya ito kailangan. She wants jewelry, but she doesn’t need it.
Gusto niya ng cake pero hindi niya ito kailangan. He wants cake, but he doesn’t need it.
Gusto niya ng itim na salamin sa mata. He wants red glasses.
Gusto niya ng kape. She wants a coffee.
Gusto niya ng laruan. He would like a toy.
Gusto niya ng mababasa. He wants to read something.
Gusto niya ng makakain. She wants something to eat.
Gusto niya ng mansanas. She wants an apple.
Gusto niya ng pulang coat. She wants a red coat.
Gusto niya. He / She wants.
Gusto niyang ibigay sa kaniya ang tuwalya. He wants to give her the towel.
Gusto niyang kumain ng cookies pero kailangan niyang kumain ng kanin. She wants to eat cookies, but she needs to eat rice.
Gusto niyang maglaro ng soccer, ngunit kailangan niyang magsanay sa piyano. She wants to play soccer, but she has to practice the piano.
Gusto niyang manalo sa laro ang mga Amerikano. He wants the Americans to win the game.
Gusto niyang pag-aralan ang siyensiya. He likes to study science.
Gusto niyang pumunta sa labas, ngunit kailangan niyang pumirmi sa loob. She wants to go outside, but she has to stay inside.
Gusto niyang tawagan mo siya mamayang hapon. He wants you to call him later this afternoon.
Gusto niyang tawagan mo siya ng alas-singko. She wants you to call her at five o’clock.
Gusto niyang tumira sa Maynila. He wants to live in Manila.
Gusto po ba muna ninyo ng maiinom? Would you like something to drink to start with?
Gusto po ba ninyo ng gatas o ng kape? Would you like milk or coffee?
Gusto po ba ninyo ng gatas? Would you like milk?
Gusto po ba ninyo ng gulay o ng prutas? Would you like vegetables or fruit?
Gusto po ba ninyo ng kape? Would you like coffee? (plural or formal)
Gusto po ba ninyo ng panghimagas ngayon? Would you like any dessert today?
Gusto po ba ninyo ng panghimagas? Would you like dessert?
Gusto po ba ninyo ng sopas sa araw na ito? Would you like the soup of the day?
Gusto po ba ninyo ng tsokolate? Would you like some chocolate?
Gusto po ba ninyo ng tubig? Would you like some water?
Gusto po ba ninyo? Do you like? (formal)
Gusto po ba ninyong kumain ng hapunan sa amin o sa inyo? Do you want to eat dinner at our place or your place?
Gusto po ba ninyong mag-almusal sa amin? Would you like to come to my house for breakfast?
Gusto po ba ninyong magbayad gamit ang cash o ang kredit card? Would you like to pay with cash or a credit card?
Gusto po ba ninyong magbayad gamit ang cash? Do you want to pay with cash?
Gusto po ba ninyong mag-hapunan sa amin? Would you like to come to my house for dinner?
Gusto po ba ninyong mag-kape sa amin? Would you like to come to my house for coffee?
Gusto po ba ninyong maglaro ng basketball ngayong hapon? Would you like to play basketball this afternoon?
Gusto po ba ninyong magmeryenda sa amin? Would you like to come to my house for a snack?
Gusto po ba ninyong mananghalian sa amin? Would you like to come to my house for lunch?
Gusto po ba ninyong pumunta sa bahay namin sa Linggo? Would you like to come to our house on Sunday?
Gusto po naming kumain ng hapunan sa restawran. We want to eat dinner at the restaurant.
Gusto po naming pumunta sa pistahan. We’d like to go to a fiesta.
Gusto sana namin ng mesa para sa dalawa. We hope to get a table for two, please.
Gustong bisitahin ni Carla ang kaniyang kaibigan. Carla wants to visit her friend.
Gustong gusto ko ito. I like it a lot.
Gustong gusto kong ito! I like this a lot!
Gustong kumain ang asawa ko ng kanin. My spouse wants to eat rice.
Gustong kumain ang asawa ko. My spouse wants to eat.
Gustong lumangoy ng batang babae. The girl likes to swim.
Gustong magbasa ng lalaki. The man likes to read.
Gustong maglaro ng basketball ng lalaki. The man likes to play basketball.
Gustong maglaro ng chess ng babae. The woman likes to play chess.
Gustong magluto ng lalaki. The man likes to cook.
Gustong magpapalit ng pera ni Alma. Alma wants to exchange money.
Gustong tumakbo ng babae. The woman likes to run.
Gustong uminom ang asawa ko ng kape. My spouse wants to drink coffee.
Gustong uminom ang asawa ko ng tubig. My spouse wants to drink water.
Gustong uminom ang asawa ko. My spouse wants to drink.
Gustung-gusto ko ang sorbetes. I like ice cream very much.
Gustung-gusto namin ang programang ito sa TV. We like this television program very much.
Gutom ako. I’m hungry
Gutom ang anak kong babae. My daughter is hungry.
Gutom ang anak kong lalaki. My son is hungry.
Gutom ang babae. The woman is hungry.
Gutom ang lalaki. The man is hungry.
Gutom ba siya? Is he hungry?
Gutom ka ba? Are you hungry.
Gutom ka na ba? Are you hungry now?
Gutom na gutom ako. I’m very hungry.
Gutom na gutom na ako. I’m very hungry already.
Gutom na yata ako. I think I’m hungry already.
Gutom sila. They are hungry.
Gutom siya. She’s hungry.
Guwapo ka. You are handsome.
Guwapo ba ako? Am I handsome?
Gym ito. This is the gym.
Habang ako ay nabubuhay. As long as I live.
habang ginugupit ang buhok niya. while cutting his hair.
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Gusto mo ba ito? Do you like this? iShare!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn