Tagalog Translations 33
Gusto mo ba ng salad? Would you like a salad?
Gusto mo ba ng tsa? Do you want some tea? / Do you like tea?
Gusto mo ba ng tubig o ng juice? Would you like water or juice?
Gusto mo ba ng tubig? Would you like some water? (informal/singular)
Gusto mo ba ninyo? Do you like it? (plural or formal)
Gusto mo ba siyang halikan? Do you want to kiss her?
Gusto mo ba siyang hawakan? Would you like to hold her?
Gusto mo ba? Do you want?
Gusto mo bang bumili ng kape? Do you want to buy coffee?
Gusto mo bang hipuin ang aso? Do you want to touch the dog?
Gusto mo bang hiwain ang cake na iyan? Do you want to cut this cake?
Gusto mo bang ilagay ang mga laruan mo sa kahong ito? Do you want to put your toys in this box?
Gusto mo bang kumain kasama ako? Do you want to eat with me?
Gusto mo bang kumain ng cake sa party? Do you want to eat cake at the party?
Gusto mo bang kumain ng kanin? Do you want to eat rice?
Gusto mo bang kumain ngayon? Do you want to eat now?
Gusto mo bang kumain o hindi? Do you want to eat or not?
Gusto mo bang kumain? Do you want to eat?
Gusto mo bang mag-almusal? Do you want to do breakfast?
Gusto mo bang magluto ng pansit?  Do you want to cook pansit?
Gusto mo bang magmeryenda sa amin? Would you like to have a snack at our house? (exclusive our)
Gusto mo bang magpakasal (dito) sa Pilipinas? Do you want to get married (here) in the Philippines?
Gusto mo bang mamili? Do you want to go shopping?
Gusto mo bang matulog? Do you want to sleep?
Gusto mo bang ng kape? Do you want coffee?
Gusto mo bang ng tatlong piso? Do you want two pesos?
Gusto mo bang pumunta roon? Do you want to go over there?
Gusto mo bang pumunta sa bahay namin sa Linggo? Would you like to come to our house on Sunday?
Gusto mo bang pumunta sa birthday party ko sa Sabado? Would you like to come to my birthday party on Saturday?
Gusto mo bang pumunta sa dalampasigan o sa bundok? Would you like to go to the beach or the mountains?
Gusto mo bang pumunta sa Manila? Do you want to go to Manila?
Gusto mo bang pumunta sa parke? Would you like to go to the park?
Gusto mo bang pumunta sa restawran? Do you want to go to a restaurant?
Gusto mo bang pumunta sa salu-salo ko? Would you like to come to my party?
Gusto mo bang sumakay ulit dito? Would you like to ride this again?
Gusto mo bang sumama sa akin sa mall? Do you want to come with me to the mall?
Gusto mo bang sumama sa akin sa restawran sa Miyerkoles? Would you like to go with me to restaurant on Wednesday?
Gusto mo bang sumayaw? Would you like to dance?
Gusto mo bang tikman? Would you like to taste some?
Gusto mo bang uminom ng bir sa amin? Do you want to drink beer at our place?
Gusto mo bang uminom ng tubig mamaya? Do you want to drink water later? (same day)
Gusto mo bang uminom ng tubig? Do you want to drink water?
Gusto mo bang uminom? Do you want to drink?
Gusto mo na bang magtrabaho? Do you still want to work?
Gusto mo na bang matulog? Do you want to sleep now.
Gusto mo ng kanin. You want cooked rice.
Gusto mo pa ba ng pagkain? Do you want more food?
Gusto mo pa ba ng tubig? Would you like more water?
Gusto mo pa bang pagkain? Do you want more food?
Gusto mo pa bang uminom? Do you want to drink some more?
Gusto mo pang kumain? Do you want to eat some more?
Gusto mo rin bang kumain ngayon? Do you also want to drink now?
Gusto mo. You want.
Gusto mong kumain. You want to eat.
Gusto na namin tumira sa Manila. We want to live in Manila already.
Gusto na namin tumira sa Pilipinas. We want to live in the Philippines already.
Gusto namin anak na lalaki. We want a son.
Gusto namin ang mga laruan. We want the toys.
Gusto namin magtagal ng ilang linggo. We want to stay a few weeks.
Gusto namin magtagal. We want to stay.
Gusto namin na maraming tubig. We want a lot of water.
Gusto namin ng anak. We want a child.
Gusto namin ng bir. We want beer.
Gusto namin ng kape plis. We want a coffee.
Gusto namin ng kuwarto na may bintana. We want a room with a window.
Gusto namin ng maraming anak. We want a lot of children.
Gusto namin ng tumira sa Taguig City. We want to live in Taguig City.
Gusto namin pumunta sa Dau. We want to go to Dau.
Gusto namin pumunta sa Manila. We want to go to Manila.
Gusto namin tumira sa San Francisco. We want to live in San Francisco.
Gusto namin tumira sa Amerika. We want to live in America.
Gusto namin tumira sa Manila. We want to live in Manila.
Gusto namin tumira sa Pilipinas. We want to live in the Philippines.
Gusto naming mag-arkila ng kotse. We would like to rent a car.
Gusto naming maglayag. We want to go sailing.
Gusto naming magtrabaho sa kuwartong may mga bintana. We want to work in a room that has windows.
Gusto naming pumunta sa post opis. We want to go to the post office.
Gusto naming pumunta sa teatro. We want to go to the theater.
Gusto ng aso ng karne. The dog wants meat.
Gusto ng aso ng maiinom. The dog wants something to drink.
Gusto ng babae ang sumbrero. The woman likes the hat.
Gusto ng batang babae ang kendi. The girl likes the candy.
Gusto ng batang babae ang mga pusa. The girl likes cats.
Gusto ng batang babae ng tsokolate. The girl wants chocolate.
Gusto ng batang lalaki ang aso. The boy likes the dog.
Gusto ng batang lalaki ang kendi. The boy likes the candy.
Gusto ng batang lalaki ang soccer. The boy likes soccer.
Gusto ng batang lalaki at ng batang babae ang isa’t isa. The boy and the girl like each other.
Gusto ng batang lalaki ng bolpen. The boy wants a ball point pen.
Gusto ng estudyanteng elementaryang ito ang kasaysayan. This elementary school student likes history.
Gusto ng estudyanteng hayskul na ito ang siyensiya. This high school student likes science.
Gusto ng estudyanteng kolehiyong ito ang musika. This college student likes music.
Gusto ng hayop na ito ang saging. This animal likes bananas.
Gusto ng lalaki ang soccer. The man likes soccer
Gusto ng mga lalaki ang kape. The men like coffee.
Gusto ng mga tao ng alahas, ngunit hindi nila ito kailangan. People want jewelry, but they do not need it.
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Gusto mo ba ito? Do you like this? iShare!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn