Tagalog Translations 30
gabi evening
Gabi na. It’s night now (getting late).
Gagamit ako ng proteksyon. I’ll use protection.
Gagamitin ko sa ulo mo. I will use it on your head.
Gagawin ko ito ng mabilisan. I’ll do it quickly.
Gagawin ko ito. I’m going to do this.
Galit ka ba? Are you angry.
Galit sila. They are angry.
Galit siya dahil hindi niya makita ang kanyang libro. He/She is angry because he/she can’t find his/her book.
Galit siya dahil kinakain ng aso ang kanyang sapatos. She’s angry because the dog is eating her shoe.
Galit siya dahil marumi ang kanyang palda. She’s angry because her skirt is dirty.
Galit siya dahil nahuli ang kanyang asawa. He’s angry because his wife is late.
Galit siya. He / She is angry.
Gandang gabi. Good evening.
Gandang umaga. Good morning. (relaxed)
Ganoon ba? Oh yeah?:
Ganoon? Oh yeah? (Is it like that?)
Ganun ba? (or Ganun?) Oh yeah?
gasolinahan gas station
gatas milk
Gawa ito sa kahoy. This is made of wood.
Gawa ito sa metal. This is made of metal.
Gawa ito sa papel. This is made of paper.
Gawa ito sa plastik. This is made of plastic.
Gawa sa balat ang mga ito. These are made of leather.
Gawa sa clay ang mga ito. These are made of clay.
Gawa sa kahoy ang gusaling ito. This building is made of wood.
Gawa sa kahoy ang sahig na ito. This floor is made of wood.
Gawa sa plastik ang lamesang ito. This table is made of plastic.
Gawin natin ito. Let’s do this.
Gets mo ba? Do you get it? (slang, Manila)
Gets mo ba? (slang) Do you get it?
Ginagamit niya ang kaniyang mga kamay. He is using his hands.
Ginagawa ito ngayon. This is done now.
Ginagawa niya ang kaniyang homework. He is doing his homework.
Ginagawa niya ang mga labada. She is doing the laundry.
Ginamit mo ako. You used me.
Ginawa niya ang kaniyang homework. She did his homework.
Ginawa niya ang mga labada. She did the laundry.
Giniginaw ako. I’m cold.
Giniginaw ang babae. The woman is cold.
Giniginaw ang lalaki. The man is cold.
Giniginaw po ako. I feel cold.
Giniginaw po ba kayo? Are you cold? (plural / formal)
Ginigising ng batang lalaki ang kanyang kaibigan. The boy is waking up his friend.
Ginutom nila kaniya. They starved him.
Gising ang aso. The dog is awake.
Gising ang sanggol. The baby is awake.
Gising ka na ba? Are you awake already.
Gising ka pa ba? Are you still awake.
Gising na ako. I’m awake already.
Gising na! Wake up.
Gisingin mo ako. Wake me up.
gitara guitar
golf golf
Grace ang pangalan ng babae sa kaliwa. The woman on the left is named Grace.
Grace ang pangalan niya. Her name is Grace.
Grace, si Alan ito. Grace, this is Alan.
grey gray
Grey ang amerikana ko. My suit is gray.
Grey ang medyas ko. Her socks are gray.
groseri grocery store
Groseri ito. This is the grocery store.
grupo ng manika a group of dolls
gulay vegetables
Gulong ng buhay. Wheel of life.
Gumagamit ng bolpen ang babae. The woman is using a pen.
Gumagamit ng kaniyang mga daliri ang nars para bilangin ang pulso ni Eva. The nurse is using her fingers to check Eva’s pulse.
Gumagamit ng karayom ang nars para kumuha ng dugo ni Eva. The nurse is using a needle to draw Eva’s blood.
Gumagamit ng lubid ang lalaki. The man is using a rope.
Gumagamit ng timbangan ang nars para timbangin si Eva. The nurse is using a scale to weigh Eva.
Gumagamit si Ahlyn ng tinidor. Ahlyn is using a fork.
Gumagamit si Ahlyn ng tuwalya. Ahlyn is using a towel.
Gumagamit si Beth ng pang-ipit ng damit para isampay ang palda sa sampayan. Beth is using a clothespin to hang a skirt on the clothesline.
Gumagamit si Karen ng kutsara. Karen is using a spoon.
Gumagamit si Karen ng kutsilyo. Karen is using a knife.
Gumagamit si Mark ng pang-ipit ng damit para isampay ang kamiseta sa sampayan. Mark is using a clothespin to hang a shirt on the clothesline.
Gumagamit si Plinky ng espongha para hugasan ang mga mangkok. Plinky is using a sponge to wash the bowls.
Gumagana ba? Is it working?
Gumagawa ako ng cake. I’m baking a cake.
Gumagawa ako ng tinapay. I’m baking bread.
Gumagawa kami ng cake. We’re baking a cake.
Gumagawa kami ng hapunan. We are making dinner.
Gumagawa kami ng tinapay. We’re baking bread.
Gumagawa sila ng bir. They are making beer.
Gumagawa sila ng salad. They’re making salad.
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Gusto mo ba ito? Do you like this? iShare!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn