Tagalog Translations 27
Dapat mong isuot ang grey na sumbrero. You should wear the gray hat.
Dapat mong isuot ang pulang palda. You should wear the red skirt.
Dapat mong pakinggan ito. You should listen to this.
Dapat nating tingnan. We should look.
Dapat nililinis ang bintana nang ganito. You should clean the window like this.
Dapat nililinis ang kotse nang ganito. You should clean a car like this.
Dapat palaging nangangabayo nang ganito. You should always ride like this.
Dapat po ba akong magsanay? Should I practice?
Dapat siyang maglinis ng kanyang kuwarto. He should clean up his bedroom.
Dapat tayong sumakay ulit dito! We should ride it again!
Dapat tumawag muna ako. I should have called first.
Darating ang bus ng alas diyes. The bus is arriving at ten o’clock.
Darating ang bus ng alas-nuwebe ng gabi. The bus arrives at nine o’clock p.m.
Darating ang bus ng alas-tres ng hapon. The bus arrives at three o’clock p.m.
Darating ang Flight Limampu’t Tatlo ng alas-tres. Flight fifty-three arrives at 3 o’clock.
Darating ang flight sa loob ng dalawang oras. The flight arrives in two hours.
Darating ang tren ng alas-onse y medya ng gabi. The train arrives at eleven thirty p.m.
Darating ba ang tren ng alas-sais kinse ng gabi? Does the train arrive at six fifteen p.m.?
Darating ito sa Amerika ng Huwebes. It will arrive in America on Thursday.
Darating iyon ng alas-nuwebe y medya. It arrives at nine thirty.
Darating iyon ng alas-otso kinse ng umaga. It arrives at eight fifteen a.m.
Darating iyon ng alas-tres ng hapon. It arrives at three p.m.
Darating iyon ng ala-una. It arrives at one o’clock.
Darating kami ng alas-siyete. We’re coming at seven o’clock.
Darating kami sa alas nuwebe ng gabi. We will be arriving at 9 PM.
Darating kami sa Linggo. We’re coming on Sunday.
Darating na ako diyan. I’ll come over there soon
Darating na sila sa konsiyerto. They’re arriving at the concert.
Darating na sila sa ospital. They’re arriving at the hospital.
Darating na siya sa airport. He’s arriving at the airport.
Darating na siya sa laro. He’s arriving at the game.
Darating sa alas nuwebe y medya. Arrival is at 9:30.
Darating sila ng alas-siyete. They’re coming at seven o’clock.
Darating sila ng ala-una. They’re coming at 1 o’clock.
Darating sila sa Sabado. They’re coming on Saturday.
Darating siya dito. He/she is coming here.
Dati akong naglaro ng soccer dito. I used to play soccer here.
Dati akong nakatira malapit sa Manila. I used to live in Manila.
Dati akong nakatira sa Baguio. I used to live in Baguio.
Dati kaming magkaibigan ni Adam sa kolehiyo. Adam and I were friends in college.
Dati kaming mga estudyante sa parehong kolehiyo. We were students at the same college.
Dati kaming tumira dito. We used to live here.
Dating bahagi ng Rose Subdivision ang mga bahay na ito. These houses used to be part of the Rose Subdivision.
Dating bahagi ng Spanish Empire ang mga bansang ito. These countries used to be part of the Spanish Empire.
Dating bukas ang bibig ng batang babae. The girl’s mouth was open.
Dating humahawak ng kuwaderno ang lalaki. The man was holding a notebook.
Dating may aklat sa kaniyang mga kamay ang batang lalaking naka-puti. The boy wearing white had a book in his hands.
Dating may isda sa kaniyang bibig ang pusa. The cat had a fish in its mouth.
Dating may sumbrero ako sa aking ulo. I had a hat on my head.
Dating may sumbrero sa kaniyang ulo ang guro. The teacher had a hat on his head.
Dating nakasuot ako ng kamisetang masyadong malaki. I was wearing a shirt that was too big.
Dating nakasuot ng palda na masyadong maliit ang babae. The woman was wearing a skirt that was too small.
Dating nasa bangka ang batang lalaki. The boy was in a boat.
Dating nasa itaas ng mesa ang mga bata. The children were on the table.
Dating nasa itaas ng silya ang batang lalaki. The boy was on the chair.
Dating nasa karera kami ng kotse. We were in a car race.
Dating nasa karera ng bisikleta ang batang lalaking ito. This boy was in a bike race.
Dating nasa karera ng bisikleta ang mga babaeng ito. These women were in a bike race.
Dating nasa loob ang batang babae. The girl was inside.
Dating nasa pader ang lalaki. The man was on the wall.
Dating nasa parada ang mga babae ito. These women were in a parade.
Dating nasa trak ang batang babae ito. The girl was in the truck.
Dating nasa tubig ang asong ito. This dog was in the water.
David ang pangalan ng lalaki sa kaliwa. The man on the left is named David.
Delegado ka ba? Are you a delegate?
Deretso lang tayo. We’re going straight.
Dilaw ang kotse. The car is yellow
Dilaw ang kotseng ito. This car is yellow.
Dilaw ang mga bisikleta. The bicycles are yellow.
Dilaw ang mga bulaklak. The flowers are yellow.
Dilaw ang mga puno. The trees are yellow.
dilaw at itim yellow and black
Dilaw ba ang bulaklak? Is the flower yellow?
Dilaw ito. It is yellow.
dilaw na keso yellow cheese
dilaw na palda a yellow skirt
Dinadala ng weyter ang bir nila. The waiter is bringing their beer.
Dinadala ng weytres ang almusal natin. The waitress is bringing our breakfast.
Dinala ko ang salad. I brought a salad.
Dinala mo ang panghimagas. You brought dessert.
Dinala mo ba ang iyong libro, Dave? Did you bring your book, Dave?
Dinaya nila ako. They cheated me.
Dinidilaan ni Sheryl ang selyo. Sheryl licks the stamp.
Diretso ba? Is it straight ahead?
dito here
Dito ako nakatira sa Manila. I live here in Manila.
Dito ako sa Manila nakatira. I live here in Manila.
Dito ang Katipunan Avenue. Here is Katipunan Avenue.
Dito ang Liwayway Avenue. Liwayway Avenue is here.
Dito ang restawran. The restaurant is here.
Dito ba ang daan papuntang simbahan? Is this the way to the church?
Dito ba ang opisina ni Mr. Jose? Is this the office of Mr. Jose?
Dito ba ito? Is it here?
Dito ba kayo nakatira? Do you live here? (formal)
dito ba? Here?
Dito ka ba nakatira? Do you live here?
Dito ka magkamping. Camp here.
Dito ka maglaro. Play here.
Dito ka umupo. Sit here.
Dito kami nakatira sa Manila. We live here in Manila.
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Gusto mo ba ito? Do you like this? iShare!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn