Tagalog Translations 25
Dahan-dahan lamang. Go slowly.
Dahil ayaw niya ang pagkain. Because he doesn’t like the food.
Dahil binibisita niya ang Cebu. Because she was visiting Cebu.
Dahil dating nasa languyan siya. Because she was in the pool.
Dahil gusto ko ang araw at ang dagat. Because I like the sun and the sea.
Dahil gusto kong kumain ng saging. Because I like to eat bananas.
Dahil gusto kong mag-hike. Because I like to hike.
Dahil gusto kong mag-iski. Because I like to ski.
Dahil gusto naming pumunta sa museo sa Maynila. Because we want to go to the museum in Manila.
Dahil gusto niya ang pagkain. Because he likes the food.
Dahil gusto niya maglagay ng lamesa malapit sa bintana ito. Because he wants to put a table near this window.
Dahil hindi niya gusto ang pagkain. Because he doesn’t like the food.
Dahil ikakasal na ang anak ko at ang nobya niya. Because my son and his girlfriend are going to get married.
Dahil ipinagdiriwang natin ang Bagong Taon. Because we’re celebrating the New Year.
Dahil kasama po akong kakain sa hapunan ng isang pamilyang Pilipino. Because I’m going to have dinner with a Filipino family.
Dahil kinumpuni ko ang aking motosiklo. Because I was repairing my motorcycle.
Dahil kumakain sila ng hapunan. Because they’re eating dinner.
Dahil kumakain siya. Because he is eating.
Dahil magiging mainit. Because it will be hot.
Dahil magiging malamig. Because it will be cold.
Dahil magiging mas malinis at maputi ang ngipin mo. Because your teeth will be cleaner and whiter.
Dahil malinis ito. Because this is clean.
Dahil malinis mga ito. Because these are clean.
Dahil marumi at basa ito. Because it is dirty and wet.
Dahil mas gusto ko ang pula. Because I like the red better.
Dahil mas matankad siya sa akin, natalo ako. Because he was taller than me, I lost.
Dahil mas mura ang asul na bestida. Because the blue dress is less expensive.
Dahil masyadong laki nito. Because it’s too big.
Dahil matangkad siya, naaabot niya ang libro. Because he is tall, she can reach the book.
Dahil may laro ang aking kuponan ng basketball bukas. Because my basketball team has a game tomorrow.
Dahil may sakit ako. Because I am sick.
Dahil may sakit ang babae. Because the woman is sick.
Dahil may sakit ang kabayo. Because the horse is sick.
Dahil may sakit siya. Because he/she is sick.
Dahil naghuhugas sila ng plato. Because they’re washing their plates.
Dahil naiinitan siya. Because he is hot.
Dahil nanalo sa lahat ng laro ang kuponan natin sa baseball! Because our baseball team won all of its games!
Dahil nananalo ngayon ang pulang kuponan. Because the red team is winning now.
Dahil nanonood siya ng telebisyon. Because he/she is watching television.
Dahil napakahirap pong basahin. Because it was very difficult to read.
Dahil napakalaki nito. Because it’s very big.
Dahil napakaliit ko po. Because I’m very short.
Dahil nasasaktan siya. Because he/she is in pain.
Dahil natutulog siya. Because he/she is sleeping.
Dahil nawawala ako. Because I’m lost.
Dahil nilinis ninyo ang kuwarto ninyo, maglalaro tayo. Because you cleaned your room, we’re going to play.
Dahil pandak siya, hindi niya maabot ang libro. Because he is short, he can’t reach the box.
Dahil pistang Kristiyano ngayon. Because today is a Christian holiday.
Dahil puwede kang mag-aral sa magandang eskuwelahan. Because you will be able to study at a good school.
Dahil sa oras ng araw, natutulog siya. Because of the time of day, she is sleeping.
Dahil sa panahon, gumagamit siya ng payong. Because of the weather, she is using an umbrella.
Dahil sira ang luma kong hagdan. Because my old ladder is broken.
Dahil sira ang luma kong payong. Because my old umbrella is broken.
Dahil sira ang luma kong telebisyon. Because my old television is broken.
Dahil sira ang lumang hagdan ko. Because my old ladder is broken.
Dahil sira ang lumang payong ko. Because my old umbrella is broken.
Dahil sira ang lumang telebisyon ko. Because my old television is broken.
Dahil tumatahol ang aso ko. Because my dog is barking.
Dahil tumatahol ang aso. Because the dog is barking.
Dahil tumatahol siya. Because he is barking.
Dahil tumatawa siya. Because he/she is laughing.
Dahil umulan, basa ang damit ko. Because it rained, my clothes are wet.
Dahil uulan. Because it’s going to rain.
Dala ng estudyante ang knapsack. The student is carrying a bookbag.
Dala ng lalaki ang kanyang anak. The man is carrying his son.
Dala ng mga estudyante ang kanilang knapsack. The students are carrying their bookbags.
Dalaga pa ako. I’m still single (female).
Dalaw ka sa amin. Visit me at ours.
dalawa two
Dalawa ang dilaw na mansanas. Two apples are yellow.
Dalawa ang pulang mansanas. Two apples are red.
Dalawa ang puting kotse. Two cars are white.
Dalawa lang? Only two?
Dalawa multiplikahin ng lima ay sampu. Two times five equals ten.
Dalawa multiplikahin ng walo ay labing-anim. Two times eight equals sixteen.
dalawa, apat, anim two, four, six
dalawampu twenty
Dalawampu hatiin sa apat ay lima. Twenty divided by four equals five.
dalawampu’t apat na tasa twenty-four cups
dalawampu’t isang plato twenty-one plates
Dalawampu’t isang taon na siyang nagtuturo. She has taught for twenty-one years.
dalawampu’t lima na plato twenty-five plates
dalawampu’t pitong tasa twenty-seven cups
dalawampu’t tatlong kabayo twenty-three horses
Dalawampu’t tatlong taon na silang kasal. They have been married for twenty-three years.
Dalawampung araw na ang asong ito. This dog is twenty days old.
dalawampung daliri twenty fingers
Dalawampung kilometro ang papuntang airport. It’s twenty kilometers to the airport.
dalawampung libro twenty books
dalawampung mangkok twenty cups
Dalawampung metro ang lapad nito. It’s twenty meters wide.
Dalawampung metro ang taas ng gusaling ito. This building is twenty meters tall.
Dalawampung piso ang halaga nito. It costs twenty pesos.
Dalawampung taon na kaming kasal. We have been married for twenty years.
dalawampu’t dalawa twenty-two
Dalawampu’t dalawa hatiin sa dalawa ay labing-isa. Twenty-two divided by two is equal to eleven.
Dalawampu’t lima hatiin sa dalawa ay hindi sampu. Twenty-five divided by two is not ten.
dalawampu’t pito twenty-seven
dalawan libo walon daan limampu’t apat two thousand eight hundred and fifty-four

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Gusto mo ba ito? Do you like this? iShare!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn