Tagalog Translations 23
Bukas ang bookstore. The bookstore is open.
Bukas ang botika. The pharmacy is open.
Bukas ang groseri. The grocery store is open.
Bukas ang isang bintana at sarado ang isang bintana. One window is open and one window is closed.
Bukas ang isang kamay at sarado ang isang kamay. One hand is open and one hand is closed.
Bukas ang kaniyang bibig. Her mouth is open.
Bukas ang kaniyang mga kamay. His hands are open.
Bukas ang libro. The book is open.
Bukas ang pinto ng kotse. The car door is open.
Bukas ang pinto. The door is open.
Bukas ang restawran. The restaurant is open.
Bukas ang tindahan ng libro. The book store is open.
Bukas ay Bisperas ng Pasko. Tomorrow is Christmas Eve.
Bukas ay pasko. Tomorrow is christmas.
Bukas ba ang groseri? Is the grocery store open?
Bukas ba ang restawran? Is the restaurant open?
Bukas ba ng gabi? Isn’t it tomorrow night?
Búkas makalawa Day after tomorrow
Bukas na ba ang mga tindahan? Are the stores already open.
Bukas na lang ng gabi. Let it be tomorrow night.
Bukas na sila. They are already open.
Bukas ng gabi Tomorrow evening
Bukas ng hapon kami aalis. We are going to leave tomorrow afternoon.
Bukas ng hapon. Tomorrow afternoon.
Bukas pa ba ang mga tindahan? Are the stores still open.
Bukas pupunta ako sa Taguig City. Tomorrow I will go to Taguig City.
Bukas sarado ang botika. Tomorrow the pharmacy will be closed.
Bukas sila. They are open.
Bukas, bukas sila. Tomorrow, the are open.
Bukas, sarado ang mga bar. Tomorrow, the bars are close.
Bukas. Tomorrow.
Bukas? Tomorrow?
Buksan mo ang regalo ko. Open my gift.
Bulok ang mga iyan. Those are rotten.
Bulok ang mga kamatis. The tomatoes are rotten.
Bulok ang orange. The orange is rotten.
Bulok ang saging. The banana is rotten.
Bulok iyan. That is rotten.
Bulok na ang mansanas. The apple is already rotten.
Bulok na ito. This is rotten already.
Bumaba ka ng bus at maglakad ka papunta sa ikatlo kalye. Get off the bus, and walk to the second street.
Bumaba na ba ang araw diyan? Has the sun gone down yet there?
Bumaba na ng hagdan ang mga tao. The people have come down the steps.
Bumaba na ng hagdan si Grace. Grace came down the steps.
Bumababa ang iilang mga tao, pero umaakyat ang marami. Only a few people are coming down, but many are going up.
Bumababa ang karamihan ng mga tao, ngunit umaakyat ang iilan. Many people are coming down, but only a few are going up.
Bumababa ang karamihan ng mga tao. Most of the people are coming down.
Bumababa ang mga tao sa eroplano. The people are getting off the airplane.
Bumababa ng hagdan ang mga tao. The people are coming down the steps.
Bumababa ng hagdan si Grace. Grace is coming down the steps.
Bumababa ng hagdanan ang babae. The woman is coming down the stairs.
Bumababa sila ng bus sa paradahan ng bus. They are getting off the bus at the bus stop.
Bumababa sila ng train. They’re getting off the train.
Bumababa siya ng bus sa istasyon ng bus. He’s getting off the bus at the bus station.
Bumababa siya ng bus. He’s getting off the bus.
Bumababa siya ng subway. She’s getting off the bus.
Bumabahing ang batang babae. The girl is sneezing.
Bumabahing ang lalaki. The man is sneezing.
Bumabalik ang babae sa bahay para kunin ang kaniyang bag. She is returning to the house to get her purse.
Bumabalik ang lalaki sa bahay para kunin ang kaniyang aklat. The man is returning to the house to get his book.
Bumabalik ang yoyo kapag ito ay inihulog. A yo-yo returns when it is dropped.
Bumabalik si Grace sa bahay dahil may nakalimutan siya. Grace is returning to the house because she forgot something.
Bumabalik siya sa bahay. she is returning to the house.
Bumagsak sa iksamen ang estudyante. The student failed the exam.
Bumagsak sa iksamen si Corazon. Corazon failed the test.
Bumagsak siya. He failed.
Bumalik ka dito. You come back here.
Bumalik ka sa akin. Come back to me.
Bumalik ka sa kabilang kaliye. You go back to the other side of the street.
Bumalik po kayo sa kabilang kalye. You go back to the other side of the street.
Bumangon ka na. Get up already
Bumibili ako ng apat na bulaklak. I’m buying four flowers.
Bumibili ako ng bulaklak dahil bibisita ako sa lola ko ngayong hapon. I’m buying flowers because I’m visiting my grandmother this afternoon.
Bumibili ako ng bulaklak. I’m buying flowers.
Bumibili ako ng hagdan sa hardware. I ‘m shopping at a hardware store.
Bumibili ako ng isang bagong bisikleta. I’m buying a new bicycle.
Bumibili ako ng isang bagong mesa. I’m buying a new table.
Bumibili ako ng isda. I’m buying fish.
Bumibili ako ng karne at gulay. I’m buying meat and vegetables.
Bumibili ako ng mapa ngayon. Today I’m buying a map.
Bumibili ako ng mapa. I am buying a map.
Bumibili ako ng prutas at gulay. I’m buying fruit and vegetables.
Bumibili ako ng tiket dahil pupunta ako sa Maynila bukas. I’m buying a ticket because I’m going to go to Manila bukas.
Bumibili ako ng tiket. I’m buying a ticket.
Bumibili ako ng t-shirt. I am buying a t-shirt.
Bumibili ako ngayon ng lamesa at mga silya. Today I’m buying a table and chairs.
Bumibili ang babae ng mapa. The woman is buying a map.
Bumibili ng coat ang tatay ko. My father is buying a coat.
Bumibili ng libro ang babaeng nagtuturo sa universidad. The woman who teaches at the university is buying a book.
Bumibili ng mga halaman ang nanay ko. My mother is buying plants.
Bumibili ng sumbrero ang lalaki. The man is buying a hat.
Bumibili ng tinapay ang lalaki. The man is buying bread.
Bumibili sila ng gulay sa groseri. They’re buying vegetables at the grocery store.
Bumibili sila ng gulay. They’re buying vegetables.
Bumibili sila ng karne. They’re buying meat.
Bumibili sila ng mga laruan. They are buying toys.
Bumibili sila sa groseri. They’re shopping at a grocery store.
Bumibili siya ng alahas para sa asawa niya. He’s buying jewelry for his wife.
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Gusto mo ba ito? Do you like this? iShare!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn