Tagalog Translations 21
Binabasahan niya ang iba. He is reading to someone else.
Binabasahan niya ang kaniyang sarili. He is reading to himself.
Binabati kita sa iyong pagkapanalo. I congratulate you on your win.
Binabayaran ni Loida ang lahat ng binili niya. Loida pays for everything she bought.
Bina-bisect ng line segment AD ang line segment BC. Line segment AD bisects line segment BC.
Bina-bisect ng pulang linya ang anggulo. The red line bisects the angle.
Bina-brush ng babae ang buhok ng batang babae. The woman is brushing the girl’s hair.
Bina-brush ng babae ang kaniyang buhok habang hinahawakan niya ang kaniyang sanggol. The woman is brushing her hair while holding her baby.
Bina-brush ng babae ang kaniyang buhok. The woman is brushing her hair.
Bina-brush ng batang babae ang kaniyang buhok habang nanonood ng TV. The girl is brushing her hair while watching TV.
Bina-brush ng batang babae ang kaniyang buhok. The girl is brushing her hair.
Bina-brush ng lalaki ang buhok ng babae. The man is brushing the woman’s hair.
Bina-brush niya ang kaniyang buhok gamit ang brush sa buhok. She brushes her hair with the hairbrush.
Binakyum mo na ba ang carpet? Did you vacuum the carpet?
Binasa ba ito sa iyo ng nanay mo noong bata ka pa? Did your mother read this to you when you were a child?
Binasa itong libro ng nanay ko sa akin noong bata pa ako. My mother read this book to me when I was a child.
Binasa mo ba ang diyaryo ngayong hapon? Did you read the newspaper this afternoon?
Binasa mo ba ang librong ito? Did you read this book?
Binasa niya ang diyaryo. She read the newspaper.
Binasa niya ang karatula. He read the sign.
Binasa niya ang libro ng mga tula. He read the book of poetry.
Binasa niya ang libro. He read the book.
Binasa niya ang magasin. He read the magazine.
Binasa niya ang mapa. He read the map.
Binasa niya ang menu. He read the menu.
Binasa niya ang mga tuntunin ng laro. He read the rules of a game.
Binasa niya ang sulat-kamay na tala. He read the handwritten note.
Binata pa ako. I’m still single (male).
Binibigay namin sa kaniya ang kotse. We are giving her the car.
Binibigay ng babae sa batang lalaki ang laruan. The woman is giving the boy the toy.
Binibigay ng lalaki sa babae ang susi. The man is giving the girl the key.
Binibigay ng lalaki sa batang lalaki ang bola. The man is giving the ball to the boy.
Binibigay ni Marie sa pharmacist ang reseta. Marie is giving the prescription to the pharmacist.
Binibigay nila sa kaniya ang libro. They are giving him the book.
Binibigay niya sa amin ang pera. She is giving us the money.
Binibigay niya sa kanila ang cake. He is giving them the cake.
Binibigyan ko ng mansanas ang aking kaibigan. I’m giving an apple to my friend.
Binibigyan ng babae ang batang babae ng pera. The woman is giving the girl money.
Binibigyan ng babae ang batang lalaki ng gamot. The woman is giving the boy medicine.
Binibigyan ng batang babae ng pagkain ang mga aso. The girl is giving food to the dogs.
Binibigyan ng batang lalaki ng kuwaderno ang kanyang kaibigan. The boy is giving the notebook to his friend.
Binibigyan ng kahera ang customer ng resibo. The cashier is giving the customer a receipt.
Binibigyan ng lalaki ang asawa niya ng alahas. The man is giving his wife jewelry.
Binibigyan ng lalaki ang kaibigan niya ng tinapay. The man is giving her friend bread.
Binibigyan ng lalaki ang kaniyang nobya ng mga bulaklak. The man gives his girlfriend flowers.
Binibigyan ng mga bata ng libro ang kanilang tatay. The children are giving a necktie to their father.
Binibigyan ng mga magulang ang anak nila ng laruan. The parents are giving their son a toy.
Binibigyan ng titser ng libro ang estudyante. The teacher is giving a book to the student.
Binibigyan niya ang mga bata ng laruan. She gives children toys.
Binibigyan niya ng isang ulo ng repolyo si Adam. She is giving a head of cabbage to Adam.
Binibigyan niya ng libro ang titser. He’s giving a book to the teacher.
Binibigyan niya ng maiinom. He’s giving her something to drink.
Binibigyan niya ng pera ang kanyang asawa. He’s giving money to his wife.
Binibigyan niya ng relo. She’s giving him the watch.
Binibigyan niya siya ng bolpen. She’s giving him a pen.
Binibigyan niya siya ng laruan. She’s giving him a toy.
Binibigyan niya siya ng payong. He’s giving her an umbrella.
Binibigyan niya siya ng tinapay. He’s giving him bread.
Binibilang ko ang aking pera. I’m counting my money.
Binibilang ng babae ang mga plato. The woman is counting the plates.
Binibilang ng batang babae ang mga kahon. The girl is counting boxes.
Binibilang niya ang mga bola. He is counting the balls.
Binibilang niya ang mga manga. He is counting the mangoes.
Binibisita ko ang aking mga kaibigan. I’m visiting my friends.
Binibisita ko po ang tatay ko sa ospital. I’m visiting my father at the hospital.
Binibisita namin ang aming nanay. We are visiting our mother.
Binibisita namin ang Paris. We are visiting Paris.
Binibisita ng babae ang eskuwelahan. The womand is visiting a school.
Binibisita ng batang babae ang lolo niya sa bahay. The boy is visiting her grandfather at her house.
Binibisita ng batang lalaki ang lolo niya. The boy is visiting his grandfather.
Binibisita ng lalaki ang New York. The man is visiting New York.
Binibisita ng lalaki ang nobya niya. The man is visiting his girlfriend.
Binibisita ng lalaki at ng asawa niya ang Maynila. The husband and his wife are visiting Manila.
Binibisita ng pamilya ang Baguio. The family is visiting Baguio.
Binibisita ng pamilya ang New York. The family is visiting Manila.
Binibisita nila ang isang simbahan. They are visiting a church.
Binibisita niya ang kanyang mga magulang. He/she is visiting his/her parents.
Binibisita niya ang silangang Tsina. He is visiting eastern China.
Binibisita niya ang Tsina. He’s visiting China.
Binigyan na ng babae ng pagkain ang mga aso. . The woman has given food to the dogs.
Binigyan ng estudyante ng diksiyunaryo ang titser. The student gave the dictionary to the teacher.
Binigyan ng lalaki ng isang basong tubig ang babae. The man gave a glass of water to the woman.
Binigyan niya ng libro ang estudyante. He gave a book to the student.
Binigyan niya ng pera ang kanyang asawa. He gave money to his wife.
Binilang mo na ba ang pera mo? Have you counted your money?
binili bought
Binili ko ito noong nasa Amerika pa ako. I bought it when I was still living in the United States.
Binili ko ito. I bought it.
Binili namin ito ngayong umaga. We bought it this morning.
Binili natin ito sa Manila. We bought this in Manila.
Binili ng kumpanya namin ang gusaling ito. Our company bought this building.
Binisita ng babae ang ospital. The woman visited a hospital.
bintana window
binti leg
Binti ito ng aso. This is a dog’s leg.
Binubuhat mag-isa ng lalaki ang upuan. The man is lifting the chair by herself.
Binubuhat ng lalaki ang aso. The man is lifting the dog.
Binubuhusan ng babae ang kaniyang sariling katawan ng tubig. The woman is pouring water on her own body.
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Gusto mo ba ito? Do you like this? iShare!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn