Tagalog Translations 20
Bibilhin ko. I will buy it.
Bibili ako ng bagong bisikleta sa susunod na Linggo. I’m going to buy a new bicycle next Sunday.
Bibili ako ng kape para sa iyo. I will buy coffee for you.
Bibili ako ng libro. I’m going to buy a book.
Bibili ako ng mas maraming tubig bukas. I will buy more water tomorrow.
Bibili ang tatay ng bulaklak para sa amin. Father will flowers for us (exclusive)
Bibili ka ba ng dalawa? Will you buy two?
Bibili siya ng damit sa tindahan bukas. She’s going to buy clothes at the store tomorrow.
Bibisitahin ko ang aking lola bukas. Tomorrow I’m going to visit my grandmother.
Bibisitahin ko ang aking lola sa susunod na Lunes. I’m going to visit my grandmother next Monday.
Bibisitahin namin ang aming mga kaibigan sa susunod na buwan. We’re going to visit our friends next month.
Bibisitahin nila ang kanilang lolo bukas. They’re going to visit their grandfather tomorrow.
Bibisitahin niya ang Baguio sa susunod na buwan. Next month he will visit Baguio.
Bigyan kita na apat na piso. I’m giving you 4 pesos.
Bigyan kita na apat na dolyar. I’m giving you 4 dollars.
Bigyan kita ng dolyar. I’m giving you dollars.
Bigyan kita ng siyam na dolyar. I’m giving you
Bigyan kita sandaang piso. I’m giving you 100 pesos.
Bigyan kitang na anim na dolyar. I’m giving you 6 dollars.
Bigyan kitang na limang piso. I’m giving you 5 pesos.
Bigyan kitang ng pera. I’m giving you money.
Bigyan mo ako ng dolyar. Give me dollars.
Bigyan mo ako ng gasolina please. Give me gas please.
Bigyan mo ako ng gasolina. You give me gas.
Bigyan mo ako ng pag-asa. Give me hope.
Bigyan mo ako ng pesos please. Give me pesos please.
Bigyan mo ako ng pesos. Give me pesos.
Bigyan mo ako ng regalo. Give me a gift.
Bigyan mo ako ng walong litro na gasolina. Give me eight litres of gasoline.
bigyan mo akong pitong piso. Give me 7 pesos.
bigyan mo akong limang dolyar. Give me 5 dollars.
Bigyan mo akong san daang litro na gasolina. Give me 100 liters of gasoline.
Bigyan mo akong siam na piso. Give me 9 pesos.
Bigyan mo na lang ako ng isang tasang kape. Just give me a cup of coffee.
Bigyan mo pa ako ng kaunti. Give me a little more.
Bigyan mo pa ako. Give me some more.
Bigyan po ninyo ako ng tinidor. Please give me a fork.
Bihira iyon. That is unusual.
Bihirang inuupuan ng mga tao ang mga ito. People seldom sit on these.
Bihirang libro ito. This is a rare book.
Bihirang nagdadala ng lapis ang taong ito. This person seldom carries a pencil.
Bihirang nagsusuot ng damit ang mga puso, ngunit nakasuot ng damit ang isang ito. Cats rarely wear clothes, but this one is wearing clothes.
Bihirang selyo ito. This is a rare stamp.
Bihirang uri ng salapi ito. This is a rare kind of coin.
Bihis ang babae. The woman is dressed.
Bihis ang payaso. The clown is dressed.
Bihis ang pusang ito. This cat is dressed.
Bilang ng mga araw sa isang linggo ito. This is the number of days in a week.
Bilang ng mga buwan sa isang taon ito. This is the number of months in a year.
Bilang ng mga linggo sa isang taon ito. This is the number of weeks in a year.
Bilang ng mga oras sa isang taon ito. This is the number of hours in a year.
Bilangin mo ito. Count this
Bilib ako! I’m believe!
Bilisan mo! Hurry up!
Bilog ang bilog. A circle is round.
Bilog ang bintanang ito. This window is round.
Bilog ang bola. The ball is round.
Bilog ang karatulang ito. This sign is round.
Bilog ang kesong ito. This cheese is round.
Bilog ang lamesang ito. This table is round.
Bilog ang orasan. The clock is round.
Bilog ang orasang ito. This clock is round.
Bilog ang platong ito. This plate is round.
Bilog ang prutas. This fruit is round.
Binababa niya ang telepono. She is hanging up the phone.
Binabagsak niya ang kaniyang mga libro. He is dropping his books.
Binabagsak niya sa gatas ang kaniyang tinapay. He is dropping his bread into the milk.
Binabagsak niya sa tubig ang kaniyang lapis. She is dropping her pencil into the water.
Binabakyum ko ang karpet. I’m vacuuming the rug.
Binabakyum ko ang kisame. I’m vacuuming the ceiling.
Binabakyum ko ang sahig sa ilalim ng karpet. I’m vacuuming the floor under the carpet.
Binabakyum ko ang sahig sa ilalim ng sopa. I’m vacuuming the floor under the couch.
Binabakyum niya ang sopa. He’s vacuuming the couch.
Binabalanse niya ang bote sa kaniyang ulo. She is balancing a bottle on her head.
Binabalanse niya ang libro sa kaniyang ulo. She is balancing the book on his head.
Binabaliktad ng babae ang libro. The woman is turning the book over.
Binabaliktad ng lalaki ang plato. The man is turning the plate over.
Binabanlawan ni Carla ang mga plato. Carla is rinsing the dishes.
Binabanlawan ni Jen ang bimpo. Jen is rinsing her washcloth.
Binabanlawan ni Jen ang kaniyang mukha. Jen is washing her face.
Binabanlawan niya ang trapo. She is rinsing the dishcloth.
Binabasa ko ang diyaryo ngayon. I’m reading the newspaper today.
Binabasa ko ang libro ngayon. I’m reading the book today.
Binabasa ko ang libro. I’m reading a book.
Binabasa ko ang termometro. I’m reading the thermometer.
Binabasa ng babae ang diyaryo. The woman is reading the newspaper.
Binabasa ng babae ang libro. The woman is reading the book.
Binabasa ng pinakamatandang lalaki ang libro sa mas nakababatang mga lalaki. The oldest boy is reading the book to the younger boys.
Binabasa ni Rodney ang bimpo. Rodney wets the washcloth.
Binabasa niya ang diyaryo. She is reading the newspaper.
Binabasa niya ang karatula. He is reading a sign.
Binabasa niya ang libro ng mga tula. He is reading a book of poetry.
Binabasa niya ang libro. He is reading a book.
Binabasa niya ang magasin. He is reading a magazine.
Binabasa niya ang mapa. He is reading a map.
Binabasa niya ang menu. He is reading a menu.
Binabasa niya ang mga instruksyon sa bote ng kaniyang gamot. He is reading the instructions on his medicine bottle.
Binabasahan ng tatay ang kaniyang mga anak na babae. The father is reading to his daughters.
Binabasahan ng tatay ang sanggol. The father is reading to the baby.
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Gusto mo ba ito? Do you like this? iShare!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn