Tagalog Translations 19
Basa ang mga aso. The dogs are wet.
Basa ang mga kabayo. The horses are wet.
Basa ang mga medyas. The socks are wet.
Basa ang sahig. The floor is wet.
Basa ang upuan. The seat is wet.
Basag ang ilaw. The lamp is broken.
Basag ang plato. The plate is broken.
Basag ang tasa. The cup is broken.
Basahin mo ang dyaryo. Read the newspaper.
Basahin mo ang libro. Read the book.
Basahin mo ito. Read this.
Basahin mo muna. Read it first.
Basta, sa tingin ko hindi siya nagmumukhang mas matangkad diyan. Well, I don’t think it makes him look any taller.
Basta, sa tingin ko maganda iyan. Well, in my view it’s beautiful.
Basura yon. That’s trash.
Basurero ito. This is a garbage man.
Bata ako noon. I was a child.
Bata ang anak kong babae. My daughter is young.
Bata ang doktor ko. My doctor is young.
Bata kami noon. We were young.
Bata pa po kayo noon. You were young.
Bata siya noon. She was a child.
batang babae girl
Batang babae ako. I am a girl.
Batang babae ang dalawang bata. The two children are girls.
Batang babae ang lahat ng mga batang ito. All of these children are girls.
Batang babae at babae. Girl and woman
Batang babae kami. We are girls. (exclusive of person spoken to)
Batang babae siya. She is a girl.
Batang babae tayo. We are girls. (including person spoken to)
batang lalaki boy
Batang lalaki ako. I am a boy.
Batang lalaki ang lahat ng mga batang ito. All of these children are boys.
Batang lalaki ang taong ito. This person is a boy.
batang lalaki at lalaki a boy and a man
Batang lalaki ka na ngayon. Now you’re a boy.
Batang lalaki kami. We are boys.
Batang lalaki siya. He is a boy.
bato stone
Bawal lumiko sa kaliwa No left turn
Bawal lumiko sa kanan No right turn
Bawal na gamot. Illegal drugs.
Bawal pumarada No parking
Bawal umihi dito. Peeing is not allowed here.
Bawal umikot No U-turn
Bawasan ninyo ang presyo at kukunin ko. Reduce the price and I’ll take it.
Bawasan pa ninyo. Reduce it further. (price)
Bawasan po ninyo. Please reduce the price.
Bawat isang araw. Every single day.
Bawiin mo ang sinabi mo. Take back what you said.
Bayad po. Payment sir.
bayolet purple
Bayolet ang kulay ng kotse. The color of the care is violet.
Bayolet ang sapatos niya. His shoes are purple.
Bayolet ang sweater ko. My sweater is purple.
Bayolet at dilaw ang mga mukha nila. Their faces are purple and yellow.
beans beans
Bentilador fan
berde green
Berde ang bahay. The house is green.
Berde ang banyo. The bathroom is green.
Berde ang bola. The ball is green.
Berde ang damuhan. The grass is green.
Berde ang ilan sa mga malalaking triyanggulo, at kulay-abo ang lahat ng maliliit na triyanggulo. Some of the big triangles are green, and all the small triangles are gray.
Berde ang kanilang kotse. Their car is green.
Berde ang karatulang ito. This sign is green.
Berde ang komedor. The dining room is green.
Berde ang kotse. The car is green.
Berde ang kuwarto. The bedroom is green.
Berde ang lahat ng malalaking triyanggulo, at pula ang ilan sa mga maliliit na triyanggulo. All of the big triangles are green, and some of the small triangles are red.
Berde ang mansanas. The apple is green.
Berde ang mga bolpen. The pens are green.
Berde ang mga dahon. The leaves are green.
Berde ang mga ito. These are green.
Berde ang mga mansanas. The apples are green.
Berde ang mga puno. The trees are green.
Berde ang mga saging. The bananas are green.
Berde ang motorsiklo. The motorcycle is green.
Berde ang sala. The living room is green.
Berde ang shower. The shower is green.
Berde ba o dilaw ang damuhan? Is the grass green or yellow?
Berde ito. It is green
Berde noon ang mga saging. The bananas were green.
berdeng dahon. a green leaf.
berdeng damo green grass
berdeng damo at ang mga berdeng dahon. green grass and green leaves
bestida dress
Beynte minuto mula rito. Twenty minutes from here.
bibe duck
bibig mouth
Bibig ko ito. This is my mouth.
Bibigyan ng babae ang bata ng pagkain. The woman is going to give food to the child.
Bibigyan ng lalaki ang mga baka ng dayami. The man is going to give hay to the cows.
Bibilhan kita ng regalo. I will buy you a gift.
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Gusto mo ba ito? Do you like this? iShare!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn