Tagalog Translations 18
Bakit ayaw mong pumunta doon? Why don’t you want to go there?
Bakit ayaw mong umalis sa bahay mo? Why don’t you want to leave your house?
Bakit ayaw mong umalis? Why don’t you want to leave?
Bakit basa ang damit mo? Why are your clothes wet?
Bakit bughaw ang langit? Why is the sky blue?
Bakit bukas ang bibig ng isda? Why is the fish’s mouth open?
Bakit bukas ang bibig ng lalaki? Why is the man’s mouth open?
Bakit di mo ako tinawagan? Why didn’t you call me?
Bakit ganoon? How come? (Why like that?)
Bakit hindi kumakain ang batang babae? Why isn’t the girl eating?
Bakit hindi mo bilhin ang pulang kotse ito? Why didn’t you buy this red car?
Bakit hindi mo binasa ang libro? Why didn’t you read the book?
Bakit hindi mo kinumpuni kahapon? Why didn’t you repair it yesterday?
Bakit hindi mo sinalo ang bola? Why didn’t you catch the ball?
Bakit hindi po? Why not?
Bakit hindi pumunta sa salu-salo si Marilou? Why didn’t Marilou go to the party?
Bakit hindi? Why not?
Bakit ka bumibili ng bulaklak? Why are you buying flowers?
Bakit ka bumibili ng tiket? Why are you buying a ticket?
Bakit ka galit ? Why are you angry?
Bakit ka malungkot? Why are you sad.
Bakit ka nag-aalala? Why are you worried?
Bakit ka nagbabasa ng tungkol sa pistang Pilipino? Why are you reading about Filipino holidays?
Bakit ka naghuhugas ng aso? Why are you washing the dog?
Bakit ka nagsasanay ngayon? Why are you practicing today?
Bakit ka nagseselos? Why are you jealous?
Bakit ka nakasuot ng sweater? Why are you wearing a sweater?
Bakit ka naparito? Why did you come here?
Bakit ka pupunta sa Pilipinas? Why are you going to the Philippines?
Bakit ka tumatawa? Why are you smiling?
Bakit ka umakyat sa puno? Why did you climb the tree?
Bakit ka umiinom ng tubig? Why are you drinking water?
Bakit ka umiiyak? Why are you crying?
Bakit kailangan niyang umalis? Why does he/she need to leave?
Bakit kayo pupunta sa Paris? Why are you going to Paris?
Bakit kayo pupunta sa tindahan ngayon? Why are you going to the store today?
Bakit kumakain ang batang babae? Why is the girl eating?
Bakit mabaho? Why does it smell bad.
Bakit malungkot ka? Why are you sad?
Bakit may marka siya? Why are there marks on him/her?
Bakit mo ako iniwan? Why did you leave me.
Bakit mo kailangan ng bagong kotse? Why do you need a new car?
Bakit mo kailangan ng bagong payong? Why do you need a new umbrella?
Bakit mo kailangan ng bagong telebisyon? Why do you need a new television?
Bakit mo mas gusto ang taginit? Why do you like summber better?
Bakit mo mas gusto ang tag-lamig? Why do you like winter better?
Bakit mo sinusukat ang pader? Why are you measuring the wall?
Bakit mo siya iboboto? Why are you voting for her?
Bakit nagbabanlaw ng buhok si Nanay? Why is Mom washing the hair?
Bakit nasa komedor ang mga tao? Why are the people in the dining room?
Bakit nasa kusina ang mga tao? Why are the people in the kitchen?
Bakit nasa sala ang mga tao? Why are the people in the living room?
Bakit po hindi? Why not?
Bakit po kayo nagdiriwang? Why are you celebrating?
Bakit po kayo naghuhugas ng kamay? Why are you washing your hands?
Bakit po kayo nakasuot ng sumbrero? Why are you wearing a hat?
Bakit po kayo nasa banyo? Why are you in the bathroom?
Bakit po mabaho ang kabayo? Why does the horse smell bad?
Bakit po mabango ang kobre-kama? Why do the sheets smell good?
Bakit po mahalaga ang mag-ensayo? Why is it important to practice?
Bakit po mahalaga ang pag-aaral? Why is studying important?
Bakit po mahalaga ang pagsisipilyo? Why is brushing your teeth important?
Bakit po mahalagang mag-aral ng wikang Filipino? Why is it important to study Filipino?
Bakit po may parada ngayon? Why is there a parade today?
Bakit sa kanya ang tingin mo? Why are/were you looking at her/him?
Bakit sila nag-aalala? Why are they worried?
Bakit siya basa? Why is he wet?
Bakit siya nag-aalala? Why is she/he worried?
Bakit siya nasa kama? Why is she in bed?
Bakit siya sumisigaw? Why is she screaming?
Bakit umiiyak ka na? Why are you crying now?
Bakit wala ka sa trabaho? Why are you not at work?
Bakit? Why?
bakod a fence
balat leather
Balik ka ulit! Come again! (return you again)
Balik po kayo ulit! Come again! (plural or formal)
Balik-bayan ako. I’m a filipino returning from overseas.
Baliktad ang bata. The child is upside down.
Baliktad ang libro mo! Your book is upside down!
Baliktad ang litrato. The picture is upside down.
Baliktad ang mga kotse. The cars are upside down.
Baliktad ba ang cake? Is the cake upside down?
Baluktot ang kaniyang mga binti at tuwid ang kaniyang mga braso. His legs are bent and his arms are straight.
Baluktot ang mga binti ng babae. The woman’s legs are bent.
Baluktot ang mga braso ng batang lalaki. The boy’s arms are bent.
Baluktot ang puno. The tree is bent.
Baluktot at paliku-liko ang puno. The tree is bent and twisted.
Baluktot ngunit hindi paliku-liko ang kaniyang braso. His arm is bent but not twisted.
balyena whale
banda band
banda doon thereabout
bangko bank
Bangon na. Get up. (from bed)
bansa country
banyo bathroom
barya coins
Basa ang buhok niya. His/her hair is wet.
Basa ang kalye. The street is wet.
Basa ang maleta ko dahil umuulan. My suitcase is wet because it’s raining.

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Gusto mo ba ito? Do you like this? iShare!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn