Tagalog Translations 17
Ayokong uminom ng kape. I don’t want to drink coffee.
Ayokong uminom ng kok. I don’t care to drink coke.
Ayon sa relos, alas dose na. The watch says that it is twelve o’clock.
Ayon sa relos, alas kuwatro y medya na. The watch says that it is four thirty.
Ayos Neat.
Ayos ba kayo? Are you all right?
Ayos ka ba? Are you all right?
Ayos lang. Just fine.
Ayos po ba kayo, Gng. Smith? Are you all right, Mrs. Smith?
Ayos. Neat, orderly, arranged, all is fine
Bababa na po kaagad ang nanay ko. My mom will be right down.
Bababa ng hagdan ang kapatid ko. My sister will be coming down the steps.
babae woman
Babae ako. I am a woman.
Babae ang anak na ito. This child is a female.
Babae ang hayop na ito. This animal is a female.
Babae ang isda ito. This fish is a female.
Babae ang mga taong ito. These people are women.
Babae ang taong ito. This person is a woman.
Babae siya. She is a woman.
Babakyumin ko po ang sahig pagbalik ko sa bahay. I will vacuum the floor after I come home.
Babala, mga baka Warning, cows
Babala, mga bata Warning, children
Babala, mga usa Warning, deer
Babalik ako kaagad. I’ll be right back.
Babalik ako. I will be right back!
Babaliktarin niya ang manok, hindi ba? He will turn the chicken over, won’t he?
Babasahin mo ba ang librong ito? Are you going to read this book?
Babasahin ng lalaki ang libro. The man is going to read the book.
Babasahin niya ang diyaryo. She will read the newspaper.
Babasahin niya ang karatula. He will read the sign.
Babasahin niya ang libro ng mga tula. He will read the book of poetry.
Babasahin niya ang libro. He will read the book.
Babasahin niya ang magasin. He will read the magazine.
Babasahin niya ang mapa. He will read the map.
Babasahin niya ang menu. He will read the menu.
baboy pork
Backpack ito. This is a backpack.
Bagalan mo! Slow down!
Bagay ito na gusto at kailangan ng mga babae. This thing is something women want and need.
Bagay ito na gusto ng mga lalaki, ngunit hindi kailangan. This thing is something men want but do not need.
Bagay ito na hindi kailangan at hindi gusto ng mga bata. This thing is something children do not need and do not want.
Bagay ito na kung minsan kailangan ng mga tao ngunit hindi nila palaging gusto. This thing is something people sometimes need but do not always want.
Bagay na gawa sa bakal at kahoy ito. This thing is made of metal and wood.
Bagay na gawa sa bakal ito. This thing is made of metal.
Bagay na gawa sa bato ito. This thing is made of stone.
Bagay na gawa sa brick ito. This thing is made of brick.
Bagay na gawa sa kahoy ito. This thing is made of wood.
Bagay na gawa sa lana ito. This thing is made of wool.
Bagay na gawa sa papel ito. This thing is made of paper.
Bagay na gawa sa salamin at bato ito. This thing is made of glass and stone.
Bagay na gawa sa tela ito. This thing is made of cloth.
Bago ang asul na bahay. The red house is new.
Bago ang berdeng kotse. The green car is new.
Bago ang pulang kotse. The red car is new.
Bago ang pulang na kotse. The blue car is new.
Bago ang relong iyon. That watch is new.
Bago ba ang kulay-rosas na kotse? Is the pink car new?
bago gupitin ang buhok before cutting the hair
Bago ito. It is new.
Bago ka umalis… Before you go.
Bago mag-Pebrero ang petsang ito. This date is before February.
bago tumalon before jumping
Bagong record po ito. It’s a new record.
Bagong simula. New beginning
Bahagi ng Estados Unidos ito. It is part of the United States.
Bahagi ng Pilipinas ito. Now it is a part of Great Britain.
Bahala ka. It’s up to you.
bahay a house
Bahay ito ni Rodney. This is Rodney’s house.
bahay sa tag-lamig a house in the winter
Baho mo! You smell bad.
baka cow
Baka ang lahat ng hayop na ito. All of these animals are cows.
Baka dalawang daan na kilometro. Maybe 200 kilometers.
Baka limang na araw. Maybe 5 days.
Baka mabuhat niya ang mesa ngunit malamang hindi. He/she might be able to lift the table, but it is unlikely.
Baka mag-alala siya. She/He might worry.
Baka mapuno nang eksakto ang baso ng kendi ito. This candy might fill the glass exactly.
Baka matatagal ako roon. Perhaps I am going to stay over there.
Baka naman hindi na ito sariwa? This might not be fresh anymore, huh?
Baka tatlo. Maybe 3
Baka, dapat kang magbasa ng libro. Maybe you should read a book.
Baka. Maybe/perhaps.
bakal metal
Bakante ang bangketa. The sidewalk is empty.
Bakante ba ang taksing ito? Is this taxi available?
Bakasyon ang Pasko. Christmas is a holiday.
Bakasyon ang Unang Araw ng Bagong Taon. New Year’s Day is a holiday.
bakery bakery
Bakit (po)? Why?
Bakit ang mahal magmahal? Why does it cost so much to love?
Bakit ang mahal nito? Why is this so expensive?
Bakit atrasado? Why is it delayed?
Bakit ayaw mo akong kausapin? Why don’t you want to talk to me?
Bakit ayaw mo akong samahan? Why don’t you want to go with me?
Bakit ayaw mo? Why don’t you want?
Bakit ayaw mong magsalita sa akin? Why don’t you want to speak to me?
Bakit ayaw mong magsalita? Why don’t you want to speak?
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Gusto mo ba ito? Do you like this? iShare!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn