Tagalog Translations 16
at huwag doon And let it not be over there.
at huwag sa hotel. and let it not be at the hotel.
at ikaw? and you?
at isang babae and one girl.
At kayo? and you all?
at kumain kami sa restawran. and we ate at the restaurant.
At mag dadala ako ng kotche. And I’m going to bring a car.
At mag-tatrabaho ako. and I’m going to work.
At marami ako ng dolyar. and many dollars.
At maraming kaming bumili. and we bought a lot.
at may maraming gasolina ang kotse. And there’s a lot of gasoline in the car.
at mayroon akong apat na dolyar. and I have four dollars.
At mayroon akong pera sa iyo. And I have money for you.
At paano kung hindi payong iyan? And what if it isn’t an umbrella?
At papuntahan ko si Rodney. And I’m going to visit Rodney.
At papuntahan ko siya. I’m going to visit him.
At pumunta rin kami sa Tagaytay. And we also went to Tagaytay.
at sa dolyar, magkano? and in dollars, how much?
at sa dolyar? and in dollars?
at sa piso? and in pesos?
At saan mo sana gustong tumira? And where would you like to live?
at sarada na ang mga tindahan. and the stores are already closed.
At siyanga pala, nakasuot po siya ng puting jacket. Oh, and he’s wearing a white jacket.
Atrasado ba ang flight? Is the flight delayed?
Atrasado dahil umuulan ng niyebe. It’s delayed because it’s snowing.
Atrasado ulit ang flight ko. My flight is delayed again.
Auditoryum ito. This is the auditorium.
Ay, ang apo ko! Oh, my grandchild!
Ay, diyos ko. Oh, my god.
Ay, ikaw pala iyan. Oh, it’s you.
Ay, mabuti! Oh, good!
Ay, mabuti, nahanap na ni Itay. Oh, good, Daddy found it.
Ay, mabuti, pinapaliguan mo ang pusa! Oh, good, you’re washing the cat!
Ayaw kita. I don’t like you.
Ayaw kitang saktan. I don’t want to hurt you.
Ayaw ko ang mga laruang ito. I don’t want these toys.
Ayaw ko munang mag-asawa. I don’t want to get married yet.
Ayaw ko ng asukal sa aking kape. I don’t like sugar in my coffee.
Ayaw ko ng gatas sa aking kape. I don’t like cream/milk in my coffee.
Ayaw ko ng mga itim na kotse. I don’t like black cars.
Ayaw ko ng T-shirt na ito. I don’t want this T-shirt.
Ayaw ko nito. I don’t like it.
Ayaw ko pang magtrabaho. I still don’t want to work.
Ayaw ko. I don’t like. / I don’t want. / I don’t want to.
Ayaw kong kumain. I don’t want to eat.
Ayaw kong maglaro ng basketball I don’t want to play basketball.
Ayaw kong mag-vacuum ng sahig. I don’t want to vacuum the floor.
Ayaw kong makipag-usap sa iyo. I don’t want to talk to you.
Ayaw kong pag-usapan iyan. I don’t want to talk about it.
Ayaw kong pumunta. I don’t want to go.
Ayaw kong tingnan ito. I don’t want to see it.
Ayaw kong uminom, pero gusto kong kumain ng kanin. I don’t want to drink, but I want to eat rice.
Ayaw kong uminom. I don’t want to drink.
Ayaw kung marinig iyan. I don’t want to hear about that
Ayaw maglaro ng soccer ang batang babae. The girl doesn’t like to play soccer.
Ayaw maglaro ng tennis ang batang lalaki. The boy doesn’t like to play tennis.
Ayaw mo ba ng pagsasayaw? Don’t you like dancing?
Ayaw mong uminom ng bir kasama ako. You don’t want to drink bir with me.
Ayaw namin ng alak. We don’t care for an alcoholic drink.
Ayaw naming uminom ng gatas. We don’t care to drink milk.
Ayaw ng babae ang damit. The woman doesn’t like the dress.
Ayaw ng batang babae ang berdeng sapatos. The girl doesn’t like green shoes.
Ayaw ng batang babae ang gatas. The girl does not like milk.
Ayaw ng batang babae ang karot. The girl does not like carrots.
Ayaw ng batang lalaki ang kendi. The boy doesn’t like the candy.
Ayaw ng batang lalaki ang sumbrero. The boy doesn’t like the hat.
Ayaw ng batang lalaki ang tennis. The boy doesn’t like tennis.
Ayaw ng batang lalaki at ng batang babae ang isa’t isa. The boy and the girl don’t like each other.
Ayaw ng lalaki ang kendi. The man doesn’t like the candy.
Ayaw niya ang kape. She doesn’t want the coffee.
Ayaw niya ang mga orange. He doesn’t like oranges.
Ayaw niya ang sine ito. He doesn’t like this movie.
Ayaw niya ng saging. He doesn’t want a banana.
Ayaw niyang ibigay sa kaniya ang pagkain. He doesn’t want to give her the food.
Ayoko I don’t want to.
Ayoko na sa iyo! I don’t like you anymore!
Ayoko ng himagas. I don’t want dessert.
Ayoko ng kanin. I don’t want rice.
Ayoko ng magtrabaho. I don’t like/want to work.
Ayoko ng tinapay. I don’t want bread.
Ayoko ng tubig. I don’t want water.
Ayoko nito. I don’t want this.
Ayoko niyan. I don’t want that.
Ayoko pang umalis. I don’t want to leave yet.
Ayoko po ng alak. I don’t care for an alcoholic drink.
Ayoko po. I don’t like sir/ma’am
Ayoko umalis ngayon araw. I don’t want to leave today.
Ayoko uminon nang alas siete. I don’t want to drink at 7 o’clock.
Ayoko, huwag ngayon. I don’t want, let it not be now.
Ayoko. I don’t want.
Ayokong kumain ng kanin. I don’t want to eat rice.
Ayokong kumain. I don’t want to eat.
Ayokong kurutin mo siya. I don’t want you pinching him/her.
Ayokong mabuntis. I don’t want to get pregnant.
Ayokong mag-trabaho. I don’t want to work.
Ayokong umalis. I don’t wanna leave.
Ayokong uminom ng alak. I don’t care for an alcoholic drink.
Ayokong uminom ng bir. I don’t care to drink beer.
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Gusto mo ba ito? Do you like this? iShare!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn