Tagalog Translations 11
Anim dagdagan ng dalawa ay walo. Six plus two is eight.
Anim hatiin sa dalawa ay tatlo. Six divided by two equals three.
anim na batang babae six girls
anim na bola six balls
Anim na buwan na si James dito. James has been here 6 months (now).
Anim na dolyar. Six dollars.
Anim na litro nga po ang gasolina. Six liters of gasoline, please.
anim na mansanas six apples
anim na piso lang. Six pesos only.
Anim na pulgada ang haba ng lapis na ito. This pencil is six inches long.
anim na sanggol. Six babies
anim na skier six skiers
Anim na taong gulang na siya. She is six years old.
anim na tinapay six loaves of bread
anim, isa, tatlo, lima, dalawa six, one, three, five, two
anim, pito, walo six, seven, eight
anim, pito, walo, siyam, sampu six, seven, eight, nine, ten
anim, walo, sampu, labindalawa six, eight, ten, twelve
animnapu sixty
Animnapu’t anim ang numero ng upuan niya. Her seat number is sixty-six.
Animnapu’t apat na taong gulang na siya. He’s sixty-four years old.
Animnapu’t tatlo ang numero ng kuwarto niya. His room number is sixty-three.
animnapung sumbrero sixty hats
animnapu’t anim sixty-six
animnapu’t tatlo sixty-three
Ano ang 36 bawasan ng 5? . What is 36 minus 5?
Ano ang 4 bawasan ng 23? What is 4 minus 23?
Ano ang 48 hatiin sa 2? What is 48 divided by 2?
Ano ang 52 dagdagan ng 2? What is 52 plus 2?
Ano ang 7 multiplikahin ng 5? What is 7 times 5?
Ano ang bago? What’s new?
Ano ang balak mo? What’s your plan?
Ano ang binabasa niya? What is he reading?
Ano ang binibili mo? What are you buying?
Ano ang erya kod ng Bantangas? What is the area code for Bantangas?
Ano ang ginagawa mo rito? What are you doing here?
Ano ang ginagawa mo? What are you doing?
Ano ang ginagawa ng aso? What is the dog doing?
Ano ang ginagawa ng batang babae? What is the girl doing?
Ano ang ginagawa ng batang lalaki? What is the boy doing?
Ano ang ginagawa ng lalaki at batang lalaki? What are the man and the boy doing?
Ano ang ginagawa ng lalaki? What is the man doing?
Ano ang ginagawa ng pulis? What is the police officer doing?
Ano ang ginagawa ng titser? What is the teacher doing?
Ano ang ginagawa ni Grace sa Maynila? What is Grace doing in Manila?
Ano ang ginagawa nila? What are they doing?
Ano ang ginagawa ninyo? What are you all doing?
Ano ang ginagawa niya? What is he / she doing?
Ano ang gusto mo? What do you want? Or What do you like?
Ano ang gusto mong gawin ngayon? What do you want to do now?
Ano ang gusto mong gawin? What do you want to do?
Ano ang gusto mong inumin? What do you want to drink?
Ano ang gusto mong kainin? What do you want to eat?
Ano ang gusto mong kainin? What would you like to eat?
Ano ang gusto mong sabihin sa kanya? What do you want to say to her/him?
Ano ang ibig mong sabihin? What do you mean?
Ano ang ibig sabihan niyan? What does that mean?
Ano ang ibig sabihin mo? What do you mean?
Ano ang íbig sabíhin ng …. ? What does… mean?
Ano ang ibig sabihin ng karatulang ito? What does this sign mean?
Ano ang ibig sabihin ng ‘username’ ninyo dito sa Yahoo? What do you mean by ‘username’ here on Yahoo?
Ano ang ibig sabihin nito? What does this mean?
Ano ang ibig sabihin niyan? What does that mean?
Ano ang ikinabubuhay mo? What do you do for a living?
Ano ang inaawit mo? What are you singing?
Ano ang iniisip mo? What are you thinking about?
Ano ang iniisip ng batang lalaki? What is the boy thinking about?
Ano ang iniisip ng lalaki? What is the man thinking about?
Ano ang iyong iniisip? What’s on your mind?
Ano ang iyong pinagsasabi? What are you talking about?
Ano ang iyong sinabi? What did you say?
Ano ang kahulugan nito? What is the meaning of this?
Ano ang kailangan ko? What do I need?
Ano ang kailangan mo? What do you need?
Ano ang kulay ng amerikana mo? What color is your suit?
Ano ang kulay ng buhok mo? What color is your hair?
Ano ang kulay ng buhok nila? What color is their hair?
Ano ang kulay ng buhok niya? What color is her hair?
Ano ang kulay ng kotse? What color is the car?
Ano ang kulay ng sweater niya? What color is his sweater?
Ano ang lagay ng panahon? What is the weather like?
Ano ang lumalangoy? What is swimming?
Ano ang lumilipad? What is flying?
Ano ang mairerekomenda mo? What do you recommend?
Ano ang makikita dito? What is there to see here?
Ano ang mas gusto mo sanang gawin – lumangoy o tumakbo? What would you rather do – go swimming or running?
Ano ang mas gusto mo sanang gawin – maglaro o manood ng movie? What would you rather do – play a game or watch a movie?
Ano ang mas gusto mo sanang gawin? What would you rather do?
Ano ang masama? What’s wrong?
Ano ang numero ng telepono mo? What’s your phone number?
Ano ang paborito mong kulay? What’s your favorite color?
Ano ang paborito mong pagkain? What’s your favorite food?
Ano ang paborito mong panahon? What is your favorite season?
Ano ang pagkaing ito? What food is this?
Ano ang pagkakaiba? What’s the difference?
Ano ang palagay mo sa yan? What do you think about that?
Ano ang pangalan mo? What’s your name?
Ano ang pangalan ng mga anak mo? What are the names of your children?
Ano ang pangalan nila? What are their names?
Ano ang pangalan nito? What is the name of this?
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Gusto mo ba ito? Do you like this? iShare!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn