Tagalog Lesson 4 – Getting Directions


Listen to the opening dialog for this lesson.  While listening to the dialog you can follow along with the conversation by reading the text below.

Bob: Mama, maaari po bang magtanong? Mister, may I ask a question?
Lalaki: Oo, puwede. Ano iyon? Yes, you can. What is it?
Bob: Paano po ba ang pagpunta sa istasyon ng bus? How do I get to the bus station?
Lalaki: Sa kantong ito, kumanan ka. At this corner, turn right.
Dumeretso ka hanggang sa Rizal Avenue. Go straight ahead to Rizal Avenue.
Sa kaliwa mo, makikita mo ang istasyon ng bus. On your left, you’ll see the bus station.
Bob: Hindi ko po naiintindihan. I don’t understand.
Pakiulit po ninyo. Please repeat, sir.
Lalaki: Sa kantong ito, kumanan ka. At this corner, turn right.
Dumeretso ka hanggang sa Rizal Avenue. Go straight ahead to Rizal Avenue.
Sa kaliwa mo, makikita mo ang istasyon ng bus. On your left, you’ll see the bus station.
Bob: Gaano kalayo rito ang istasyon? How far from here is the station?
Lalaki: Mga sampung minuto sa dyip. Mabuti pa magdyip ka. About 10 minutes by jeepney. It would be better to take the jeepney.
Bob: Marami pong salamat sa tulong ninyo. Thank you very much for your help.
Lalaki: Walang anuman. You’re welcome (it’s nothing)

 

mama Mister (A respectful way of refering to a man that is a stranger to the speaker.)
magtanong ask a question
magtanong ask a question
maaari po bang can ? Ba + ng linker
maaari po bang magtanong? Can one ask a question? May one ask a question?
Mama, maaari po bang magtanong? Mister, maybe one ask a question? (Can I ask you a question?)
Oo, puwede. Ano iyon? Yes, you can. What is it?
puwede can (like maaari)
0o, puwede Yes, you can. What is it?
Ano iyon? What is it? (iyon = that, far from the speaker)
Oo, puwede. Ano iyon? Yes, you can. What is it?
Paano po ba ang pagpunta sa istasyon ng bus? How do I get to the bus station?
sa istasyon ng bus? to the bus station (to station of bus)
ang pagpunta pagpunta = the act of going somewhere, ang puts focus on pagpunta
ang pagpunta sa istasyon ng bus the way to the bus station.
Paano po ba Paano = how, ba is question marker. So, asking How?
Paano po ba ang pagpunta sa istasyon ng bus? How do I get to the bus station?
Sa kantong ito, kumanan ka. Dumeretso ka hanggang sa Rizal Avenue. Sa kaliwa mo, makikita mo ang istasyon ng bus. At this corner, turn right. Go straight ahead to Rizal Avenue. On your left, you’ll see the bus station.
Hindi ko po naiintindihan. I don’t understand.
naiintindihan understand
paki ulit please repeat (paki = please, ulit=repeat or again)
Pakiulit po ninyo. Please repeat? (literally please repeat by-you)
Hindi ko po naiintindihan. Pakiulit po ninyo. I don’t understand. Please repeat sir. (po is a respect word, like sir)
Sa kantong ito, kumanan ka. At this corner, you turn right.
Sa kantong ito. At this corner.
kumanan ka You turn right.
Dumeretso ka hanggang sa Rizal Avenue. You go straight until Rizal Avenue.
Dumeretso ka. You go straight.
hanggang sa until at
hanggang sa Rizal Avenue. Until at Rizal Avenue
Dumeretso ka hanggang sa Rizal Avenue. You go straight until Rizal Avenue.
Sa kaliwa mo, makikita mo ang istasyon ng bus. At your left, you will see the bus station.
Sa kaliwa mo At your left or On your left.
makikita will see
makikita mo you will see (literally: will see by-you)
Sa kaliwa mo, makikita mo ang istasyon ng bus. At your left, you will see the bus station.
Gaano kalayo rito ang istasyon? How far from here is the bus station? (See Lesson notes about “gaano”)
Gaano kalayo rito How far from here
ang istasyon the station
Gaano kalayo rito ang istasyon? How far from here is the station? (How far here the station?)
magdyip ka Take a jeep (dyip is jeepney, mag- is verb prefix, see Lesson notes)
mabuti pa better still (fine yet)
Mabuti pa magdyip ka. Better yet you take a jeepney.
Marami pong salamat sa tulong ninyo. Thank you very much for your help.
sa tulong ninyo for your help
Marami pong salamat Thank you very much. (Marami = many, salamat = thanks)
Walang anuman. You’re welcome (literally, “it’s nothing”, wala = nothing)
Mama, maaari po bang magtanong? Mister, can I ask a question sir?
Oo, puwede. Ano iyon? Yes, you can. What is it?
Paano po ba ang pagpunta sa istasyon ng bus? How can I get to the bus station?
Sa kaliwa mo, makikita mo ang istasyon ng bus. On your left, you will see the bus station.
Dumeretso ka hanggang sa Rizal Avenue. You go straight until Rizal Avenue.
Mga sampung minuto sa dyip. Mabuti pa magdyip ka. About 10 minutes by jeep. Better to take a jeep.
Paano po ba ang pagpunta sa Grande Island otel? How can I get to the Grande Island hotel?
Paano po ba ang pagpunta sa Pagsanjan Falls? How to go to Pagsanjan Falls?
Paano po ba ang pagpunta sa Cultural Center? How can I get to the Cultural Center?
Paano po ba ang pagpunta sa Banaue Rice Terraces? How can I go to the Banaue Rice Terraces?
Paano po ba ang pagpunta sa US Embasi? How can I get to the US Embassy?
Paano po ba ang pagpunta sa Clark Airbase? How can I get to Clark Airbase?
Paano po ba ang pagpunta sa Rizal Park? How can I get to Rizal Park?
kumanan ka You turn right.
kaliwa left
um type of verb, mag- and -um- verbs are most common
kanan right
kumanan turn right, go right (kanan with -um- inserted makes it a verb)
kaliwa left
kumaliwa turn right, go right (kaliwa with -um- inserted makes it a verb)
deretso straight
dumeretso go straight (deretso with -um- inserted makes it a verb)

 

kanan right
kaliwa left
deretso straight [ahead]
sa kanan on the right
sa kaliwa on the left
kumanan turn / go right
kumaliwa turn / go left
dumeretso go straight
sa kanan mo on your right
sa kaliwa mo on your left

 

Sa kanto ito, kumanan ka. At this corner, you turn right
Dumaretso ka hanggang sa Rizal Avenue. You go straight until Rizal Avenue.
kaliwa left
sa kanan on right (at right)
sa kanan mo on your right (at right of-you)
sa kaliwa on left (at left)
sa kaliwa mo on your left
Sa kaliwa, makikita mo ang Manila Hotel. On the left, you will see the Manila Hotel.
Sa kanan mo, makikita mo ang Manila International Airport On your right, you will see the Manila International Airport.
Makikita mo ang Rizal Park sa kaliwa mo. You will se Rizal Park on your left.
Makikita mo roon ang Pilipinas Hotel on the corner. You will see there the Pilipinas Hotel on the corner.
Kumanan ka sa kanto, at makikita mo ang Department of Tourism. Turn right at the corner, and you will see the Department of Tourism.
Sa kantong ito, kumaliwa ka at dumeretso ka. Makikita mo ang U.S. Embasi. At this corner, turn left and go straight. You will see the U.S. Embassy.
Dumaretso ka. You go straight [ahead].
Kumanan ka. You turn right.
Kumaliwa ka. You turn left.
Sa kanto, kumanan ka. At the corner, you turn right.
Makikita mo ang Mabuhay Restawran sa kanan mo. You will see the Mabuhay Restaurant on your right.
Makikita mo ang Rizal Park sa kanto. You will see Rizal Park on the corner.
Gaano kalayo ang .. How far is …
Gaano kalayo ang Aristokrat Restawran? How far is the Aristocrat Restaurant?
Gaano kalayo ang Corrigedor Tunnel? How for is the Corrigedor Tunnel?
Gaano kalayo ang Maynila Hilton? How far is the Manila Hilton?
Gaano kalayo ang Olongapo Police Department? How far is the Olongapo Police Department?
Gaano kalayo ang Olongapo City Hall? How far is Olongapo City Hall?
Gaano kalayo ang Folk Art Center? How far is the Folk Art Center?
Gaano kalayo ang Olongapo Tenis Court? How far is the Olongapo Tennis Court?

 

Malayo ba rito ang Rizal Park? Is Rizal Park far from here?
Malapit near
Kalye street

 

Malayo ba rito ang Clark Air Base? Is the Clark Airbase far from here?
Oo, malayo rito. Mga isang oras sa bus. Yes, it’s far from here. About one hour by bus.
Malapit ba ang Binictican dito? Is Binictican near here?
Oo, malapit din. Mga dalawang kalye. Yes, it is (also) close. About two blocks.
Malayo ba ang Manila Opera House? Is the Manila Opera House far?
Hindi, hindi malayo. Mga limang minuto lang sa dyip. No, not far. Only about five minutes by jeepney.
Malayo ba ang MIA mula rito? Is MIA [Manila International Airport] far away from here?
Oo, malayo rito. Tatlong kilometro. Yes, it’s far from here. Three kilometers.
Malapit ba ang Hundred Islands mula rito? Is Hundred Islands nearby (here)?
Hindi, malayo rito. Mga dalawampung oras sa kotse. No, it’s far from here. About twenty hours by car.
Malapit ba ang Malakanyang sa Legarda? Is Malacanang close to Legarda?
Oo, malapit ang Malakanyang sa Legarda. Yes, Malacanang is close to Legarda.

 

Malapit ang Olongapo City Hall. The Olongapo City Hall is near.
Malayo, mga labinglimang kilometro. Far, about 15 kilometers.
Malapit, isang kalye lamang. Near, just 1 street
Malapit, sampung minuto sa kotse. Near, 10 minutes by car.
Malayo ang Baguio, apat na oras sa kotse. Baguio is far, four hours by car.
Malipit ang Rizal Avenue, limang minuto sa dyip. Rizal Avenue is near, five minutes by jeepney.
Malayo ang US Embasi mula rito. The US Embassy is far from here.

 

dalawampuTwenty

isa one
dalawa two
tatlo three
apat four
lima five
anim six
pito seven
walo eight
siyam nine
sampu ten
labing-isa eleven
labindalawa twelve
labintatlo thirteen
labing-apat fourteen
labinlima fifteen
labing-anim sixteen
labinpito seventeen
labingwalo eighteen
labinsiyam nineteen
dalawampu’t isa twenty-one
dalawampu’t dalawa twenty-two
dalawampu’t siyam twenty-nine
tatlumpu thirty
tatlumpu’t isa thirty-one
tatlumpu’t walo thirty-eight
apatnapu forty
apatnapu’t lima forty-five
apatnapu’t pito forty-seven
apatnapu’t siyam forty-nine
limampu fifty
limampu’t tatlo fifty-three
limampu’t apat fifty-four
limampu’t siyam fifty-nine
animnapu sixty

 

kotse car
minibus minibus
bus bus
bapor ship
traysikol tricycle (trke) – motorized pedi-cab
kalesa horse-drawn carriage for 2 people
karetela horse-drawn carriage for 6 people
bangka boat
lantsa launch (motorboat)
taksi taxi
eroplano airplane
doboldeker double-decker bus
erkonbus air-conditioned bus

 

Tatlong araw sa lantsa Three days by launch.
Ilang oras sa aeroplano. How many hours by plane?
Apatnapung araw sa bapor. Forty days by ship.
Dalawapung minuto sa dyip. Twenty hours by jeep.
Limapung minuto sa kotse. Fifty minutes by car.
Apat na araw sa bangka. Four days by boat.
Siyam na kalye Nine streets (blocks)

 

uno one
dos two
tres three
kuwatro four
singko five
sais six
siyete seven
otso eight
nuwebe nine
diyes ten
onse eleven
dose twelve
trese thirteen
katorse fourteen
kinse fifteen
disisais sixteen
disisiyete seventeen
disiotso eighteen
disinuwebe nineteen
beynte twenty

 

Diyes kilometro hanggang sa Rizal Park. Ten kilometers until Rizal Park.
Katorse kilometro mula rito. Fourteen kilometers from here.
Biyente minuto mula rito. Twenty minutes from here.
Disisais oras sa bus mula rito. Sixteen hours by bus from here.
Mga disisiyte kilometro hanggang doon. About seventeen kilometers until there.
Dumaretso ka ng dalawang kalye. You go straight ahead two streets.
Kumaliwa ka at dumaretso ka ng mga tatlong kalye. You turn left at go straight about three streets.
Kumanan ka sa Taft Avenue at dumaretso ka hanggang Federal Street. You turn right on Taft Avenue and you go straight until Federal Street.
Sa Federal Street, kumanan ka at dumaretso ka ng mga pito o walo kalye. At Federal Street, you turn right and you go straight about seven of eight streets.
Dumeretso ka sa Taft Avenue na mga tatlong kalye hanggang sa Federal Street. You go straight on Taft Avenue about three streets until Federal Street.

 

Maaari po bang magtanong? May I ask a question?
Gaano kalayo rito ang Rizal Park? How far is Rizal Park?
Paano po ba ang pagpunta sa U.S. Embasi? How do I get to the U.S. Embassy?
Maraming pong salamat sa tulong mo. Thank you very much for your help.
Hindi ko naiintindihan I don’t understand.
Pakiulit na po. Please repeat, sir.
Gusto mo ba ito? Do you like this? iShare!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn