Physical Ailments

How do you feel? Anong nararamdaman mo?
I’m not feeling well. Masama ang pakiramdam ko.
I am tired. Pagod ako.
I think I’m coming down with a fever. Mukhang lalagnatin ako.
My throat hurts. Masakit ang lalamunan ko.
I’m sick. May sakit ako.
I have a toothache. Masakit ang ngipin ko.
My back aches. Masakit ang likod ko.
My neck hurts. Masakit ang leeg ko.
I have a stomach ache. Masakit ang tiyan ko.
I have diarrhea. Nagtatae ako.
My foot itches. Makati ang paa ko.
I feel cold. Giniginaw ako.
I feel dizzy. Nahihilo ako.
I’m nauseated. Nasusuka ako.
Are you sick? May sakit ka ba?
Since when have you been sick? Kailan ka pa may sakit?
Do you have a fever? May lagnat ka?
Does it hurt? Masakit ba?
How are you feefing now? Kumusta ka na?
Are you feeling better? Maayos na ba ang pakiramdam mo?
Has the child been crying? Umiyak ba ang bata?
Has the child been crying a lot? Iyak ba ng iyak ang bata?
Hold the child please. Pakihawak ang bata.
Show it to me. Ipakita mo sa akin.
Open your mouth. Ibulca mo ang bibig mo.
You need medicine / injection. Kailangan mo ng gamot / iniksyon.
Take this pill. Inumin mo itong gamot.
Swallow it. Lulunin mo.
Take this every four hours. Inumin mo ito tuwing ikaapat na oras.
Put a little of this on foot everyday. Maglagay ka nito sa paa araw-araw.
Don’t let it get dirty. I-luwag mo siyang dumihan.
Don’t let it get dirty. Huwag mong pabayaang madumihan.
Don’t scratch it. Huwag mo siyang kamutin./ Huwag mong kakamutin.
l’m thirsty. Nauuhaw ako.
I’m sleepy. lnaantok ako.
I’m lazy. Tinatamad ako.
I don’t feel well today. Masama ang pakiramdam ko ngayon.
Gusto mo ba ito? Do you like this? iShare!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn