Lesson 6 – At the Gas Station

Conversation and Initial Training

Listen to the following conversation between the mechanic and Bob Turner.

Mekaniko: Anong kailangan ninyo?
(What do you need?)

Bob Turner: Punuin mo nga.
(Fill it up please.)

Mekaniko: Regular ba o Super?
(Regular or Super?)

Bob Turner: Regular lang. Pakitingnan mo nga ang langis, baterya, at mga goma. Sa palagay ko me diperensya rin ang radyetor.
(Regular or Super? Just Regular. Please check the oil, battery and tires. Also, I think (that) there’s something wrong with the radiator.)

Mekaniko: O sige. Tingnan natin. Okey naman ang radyetor. Sa palagay ko kailangan ng awto mo ng bagong water pamp.
(All right. Let’s check. The radiator is OK. I think your car needs a new water pump.)

Bob Turner: Maaayos mo ba ngayon?
(Can you fix it now?)

Mekaniko: Hindi maaari, marami pa akong trabaho. Kung gusto mo, dalhin mo rito bukas ng umaga.
(No, I can’t; I have a lot of work yet. If you like, bring it here tomorrow morning.)

Bob Turner: O sige. Dadalhin ko rito bukas sa alas otso. Puwede bang kunin ko rin bukas ng hapon?
(All right. I’ll bring it here tomorrow at eight o’clock. Can I also get it tomorrow afternoon?)

Mekaniko: Sa palagay ko. Tumawag ka muna sa bandang alas tres.
(I think so. Call first around three o’clock.)

Bob Turner: O sige. Magkano ba ang gasolina?
(OK. How much is the gasoline?)

Mekaniko: Sa dalawampu’t isang litro–e–singkuwenta pesos.
(For 21 liters, um, fifty pesos.)

Bob Turner: Eto ang bayad. Hanggang bukas!
Here’s the payment. Until tomorrow!

Now, it’s your turn to practice speaking. Try to imitate the speaker as closely as you can.

Listen as the mechanic asks “Anong kailangan ninyo?” (What do you need?)

REPEAT

Anong kailangan ninyo?
Anong kailangan ninyo?

Bob asks for a fill-up. “Punuin mo nga.

Punuin” is “to fill“.

REPEAT

Punuin
Punuin

Punuin mo nga.
Punuin mo nga.

The mechanic asks Bob what kind of gasoline he needs.

Regular ba o Super?

REPEAT

Regular ba o Super?
Regular ba o Super?

Bob answers “Just regular” and also asks the mechanic to check his car. He says..

Regular lang

Lang” is a variation of “lamang” (only or just).

REPEAT

Regular lang.

He continues, “Pakitingnan mo nga ang langis, baterya, at mga goma.” (Please check the oil, battery and tires.)

Pakitingnan” is “please check”.

REPEAT

Pakitingnan
Pakitingnan

Pakitingnan mo nga
Pakitingnan mo nga

ang langis
ang langis

baterya
baterya

mga goma
mga goma

REPEAT

ang langis, baterya, at mga goma
ang langis, baterya, at mga goma

Pakitingnan mo nga ang langis, baterya, at mga goma.
Pakitingnan mo nga ang langis, baterya, at mga goma.

Bob adds that he thinks there’s something wrong with the radiator.

LISTEN

Sa palagay ko me diperensya rin ang radyetor.

palagay ko” is “I think that”

REPEAT

sa palagay ko
sa palagay ko

Me” is a variation of “may” (there is)

REPEAT

me
me

diperensya
diperensya

me diperensya rin
me diperensya rin

ang radyetor
ang radyetor

me diperensya rin ang radyetor
me diperensya rin ang radyetor

Sa palagay ko me diperensya rin ang radyetor.
Sa palagay ko me diperensya rin ang radyetor.

The mechanic says “Alright, let’s check.”

Listen

O sige. Tingnan natin.

REPEAT

O sige.
O sige.

Tingnan natin.
Tingnan natin.

After checking the radiator, the mechanic says, “Okey naman ang radyetor.” (The radiator is ok.)

REPEAT

Okey naman
Okey naman

Okey naman ang radyetor.
Okey naman ang radyetor.

The mechanic thinks that the car needs a new water pump. He says:

Sa palagay ko kailangan ng awto mo ng bagong water pamp.

bagong” is “bago” (new) with the linker -ng.

REPEAT

ng bagong water pamp.
ng bagong water pamp.

kailangan mo
kailangan mo

Sa palagay ko kailangan ng awto mo ng bagong water pamp.
Sa palagay ko kailangan ng awto mo ng bagong water pamp.

Bob asks the mechanic if he can fix it now.

Maayos mo ba ngayon?

Maayos” is “to put in order” or “to fix”

REPEAT

maayos
maayos

Maayos mo ba?
Maayos mo ba?

ngayon” is “now”

REPEAT

ngayon
ngayon

Maayos mo bang ngayon?
Maayos mo bang ngayon?

The mechanic says he can’t because he has a lot of work.

Hindi maaari, marami pa akong trabaho.

REPEAT

hindi maaari
hindi maaari

marami” is “plenty” or “many”

REPEAT

marami
marami

trabaho” is “work” or “job”

REPEAT

trabaho
trabaho

Hindi maaari, marami pa akong trabaho.
Hindi maaari, marami pa akong trabaho.

The mechanic suggests to Bob that he can bring his car the next morning if he likes.

Kung gusto mo, dalhin mo rito bukas ng umaga.
(If you like, bring it here tomorrow morning.)

REPEAT

dalhin
dalhin

dalhin mo rito
dalhin mo rito

bukas” is “tomorrow”

REPEAT

bukas
bukas

You already know “umaga” (morning)

REPEAT

bukas ng umaga
bukas ng umaga

Kung gusto mo, dalhin mo rito bukas ng umaga.
Kung gusto mo, dalhin mo rito bukas ng umaga.

Bob agrees to bring it at eight o’clock.

O sige. Dadalhin ko rito bukas sa alas otso.

REPEAT

dadalhin
dadalhin

Dadalhin ko rito bukas
Dadalhin ko rito bukas

alas otso
alas otso

bukas sa alas otso
bukas sa alas otso

O sige. Dadalhin ko rito bukas sa alas otso.
O sige. Dadalhin ko rito bukas sa alas otso.

Bob asks if he can get his car in the afternoon.

Puwede bang kunin ko rin bukas ng hapon?

Puwede“, like the word “maaari” means, “to be able to” or “can”.

“Can I also get it” is “Puwede bang kunin ko rin.

REPEAT

Puwede bang kunin ko rin.
Puwede bang kunin ko rin.

bukas ng hapon
bukas ng hapon

Puwede bang kunin ko rin bukas ng hapon?
Puwede bang kunin ko rin bukas ng hapon?

The mechanic thinks the car will be ready.

Sa palagay ko.

But tells Bob to call first around three (3:00).

Tumawag ka muna sa bandang alas tres.

Tumawag” is “call”.

REPEAT

Tumawag ka muna
Tumawag ka muna

Bandang” is “banda” with the linker -ng. It means “around” or “toward” that time.

REPEAT

bandang
bandang

alas tres
alas tres

sa bandang alas tres
sa bandang alas tres

REPEAT

Tumawag ka muna sa bandang alas tres.
Tumawag ka muna sa bandang alas tres.

Sa palagay ko. Tumawag ka muna sa bandang alas tres.
Sa palagay ko. Tumawag ka muna sa bandang alas tres.

Bob agrees and asks for the price of the gasoline.

O sige. Magkano ba ang gasolina?

REPEAT

Magkano ba
Magkano ba

ang gasolina
ang gasolina

Magkano ba ang gasolina?
Magkano ba ang gasolina?

REPEAT

O sige. Magkano ba ang gasolina?
O sige. Magkano ba ang gasolina?

The mechanic looks at the pump and reads..

Sa dalawampu’t isang litro, e, singkuwenta pesos.

REPEAT

litro
litro

REPEAT

Sa dalawampu’t isang litro
Sa dalawampu’t isang litro

singkuwenta pesos
singkuwenta pesos

e” is a pause filler which carries the meaning of “about” in English.

REPEAT

Sa dalawampu’t isang litro, e, singkuwenta pesos.
Sa dalawampu’t isang litro, e, singkuwenta pesos.

As Bob hands over the payment, he says, “Eto ang bayad.” (Here’s the payment.)

Eto” is a variation of “heto” (here).

REPEAT

eto
eto

Eto’ng bayad
Eto’ng bayad

Before he leaves he says, “Hanggang bukas!

Hanggang” as you know is “until”, and “bukas” is tomorrow.

REPEAT

Hanggang bukas.
Hanggang bukas.

Eto’ng bayad. Hanggang bukas.
Eto’ng bayad. Hanggang bukas.

Now you will hear the conversation again. After listening to each line repeat during the pause which follows.

Imitate the speaker as closely as you can.

Anong kailangan ninyo?

Punuin mo nga.

Regular ba o Super?

Regular lang. Pakitingnan mo nga ang langis, baterya, at mga goma. Sa palagay ko me diperensya rin ang radyetor.

O sige. Tingnan natin. Okey naman ang radyetor. Sa palagay ko kailangan ng awto mo ng bagong water pamp.

Maaayos mo ba ngayon?

Hindi maaari, marami pa akong trabaho. Kung gusto mo, dalhin mo rito bukas ng umaga.

O sige. Dadalhin ko rito bukas sa alas otso. Puwede bang kunin ko rin bukas ng hapon?

Sa palagay ko. Tumawag ka muna sa bandang alas tres.

O sige. Magkano ba ang gasolina?

Sa dalawampu’t isang litro–e–singkuwenta pesos.

Eto’ng bayad. Hanggang bukas!Exercise 1: Requesting Gas from Attendant

Generally, the same variety of fuel used in the United States is available in the Philippines, and the English words are used.

In this exercise you will practice telling the attendant how much and what kind of gas you would like.

For example, if you hear “10 liters of Super“, you say, “Gusto ko ng sampung litrong Super.

Let’s begin.

20 liters of Regular
Gusto ko ng dalawampung litrong Regular.

5 liters of Diesel
Gusto ko ng limang litrong Diesel.

10 liters Unleaded
Gusto ko ng sampung litrong Unleaded.

15 liters of Super
Gusto ko ng labin-limang litrong Super.

Just as in English, you can drop “I would like” (Gusto ko) but “nga” or “nga ho” is normally added for politeness, as in “Diyes peso ng Regular nga ho.”

Exercise 2: Practice Requesting Pesos of Gasoline

If you hear for example, “10 pesos of Regular“, you say “Diyes pesos na Regular nga ho.

Are you ready?

20 pesos of Diesel
Beynte pesos na Diesel nga ho.

50 pesos of Super
Singkwenta pesos na Super nga ho.

30 pesos of Regular
Treynta pesos na Regular nga ho.

25 pesos of Diesel
Beyente singko pesos na Diesel nga ho.

Alan’s Notes for Exercise 2:

litrong = litro + linker -ng

Exercise 3: Learn the Tagalog for Various Auto Parts

Listen and repeat the names of some automobile parts you may want fixed.

goma (tire)
mga goma (tires)
radyetor -or- radyador (radiator)
baterya (battery)
transmisyon (transmission)
pyuwel pamp -or- fuel pump (fuel pump)
karburador -or- karbureytor (carburetor)
ignisyon (ignition)
tyun ap -or- tune up (tune up)
henerador (generator)
alterneytor -or- alternador (alternator)
reguleytor -or- regulador (regulator)
motor -or- makina (engine)
tambutso (muffler)
mga ispark plag -or- spark plug (spark plugs)
preno (brakes)
putok na goma (flat tire)

Exercise 4: Asking Attendant to Check Something

Let’s practice saying, “Can you check..?” (Maaari bang tingnan mo…?)

For example, if you see in your book, “Engine”, say:

Maaari bang tingnan mo ang motor? (Can you check the engine?)

Let’s begin.

ignition
Maaari bang tingnan mo ang ignisyon?

brakes
Maaari bang tingnan mo ang preno?

battery
Maaari bang tingnan mo ang baterya?

muffler
Maaari bang tingnan mo ang tambutso?

radiator
Maaari bang tingnan mo ang radyedor?

fuel pump
Maaari bang tingnan mo ang pyuwel pamp?

Exercise 5: Names of Things a Car Needs

You’ll want to know the names of things needed for your car, such as:

tubig (water)
langis (oil)
gasolina (gasoline)
hangin (air)

Let’s practice repeating these.

tubig (water)
langis (oil)
gasolina (gasoline)
hangin (air)

Exercise 6: Practice Saying You Need Something

We’ll practice saying “I need..” (kailangan ko ng ..)

If you see the cue “oil”, you should say “Kailangan ko ng langis.” (I need oil.)

Ready?

gasoline
Kailangan ko ng gasolina.

water
Kailangan ko ng tubig.

air
Kailangan ko ng hangin.

fuel pump
Kailangan ko ng fuel pump.

spark plug
Kailangan ko ng spark plug.

muffler
Kailangan ko ng tambutso.

Exercise 7: Practice Asking Attendant to Check Something

Please check the oil.
Pakitingnan mo ang langis.

Please check the radiator.
Pakitingnan mo ang radyador.

Please check the tires.
Pakitingnan mo ang mga goma.

Please check the battery.
Pakitingnan mo ang baterya.

Please check the water.
Pakitingnan mo ang tubig.

Exercise 8: Expressing “I think…”

In this exercise, let’s practice saying “I think there’s something wrong with..”

If you hear “carburetor”, say “Sa palagay ko me diperensya ang karburador.

engine
Sa palagay ko me diperensya ang motor.

battery
Sa palagay ko me diperensya ang baterya.

fuel pump
Sa palagay ko me diperensya ang fuel pump.

alternator
Sa palagay ko me diperensya ang alternador.

radiator
Sa palagay ko me diperensya ang radyador.

ignition
Sa palagay ko me diperensya ang ignisyon.

muffler
Sa palagay ko me diperensya ang tambutso.

brakes
Sa palagay ko me diperensya ang preno.

Exercise 9: Learn Time Related Expressions

Now, repeat some expressions that you will need to know about when to bring your car to the shop.

Repeat the following expressions:

ngayon (now, today)

ngayong umaga (this morning)

ngayong hapon (this afternoon)

bukas (tomorrow)

bukas ng umaga (tomorrow morning)

bukas ng hapon (tomorrow afternoon)

mamaya (later)

mamayang hapon (later this afternoon)

Exercise 10: Practice Speaking with the Mechanic

We’ll practice some expressions with the mechanic. You will hear:

Maaari bang dalhin mo rito sa makalawa?
(Can you bring it here day after tomorrow.)

If you read the cue, “now”, you would say:

Hindi maaari. Maaayos mo ba ngayon?
(No I can’t. Can you fix it now?)

Let’s begin.

Maaari bang dalhin mo rito sa makalawa ?
this afternoon
Hindi maaari. Maaayos mo ba ngayong hapon?

Maaari bang dalhin mo rito sa makalawa ?
tomorrow afternoon
Hindi maaari. Maaayos mo ba bukas ng hapon?

Maaari bang dalhin mo rito sa makalawa ?
today
Hindi maaari. Maaayos mo ba ngayon?

Maaari bang dalhin mo rito sa makalawa ?
later
Hindi maaari. Maaayos mo ba mamaya?

Maaari bang dalhin mo rito sa makalawa ?
tomorrow morning
Hindi maaari. Maaayos mo ba bukas ng umaga?

Maaari bang dalhin mo rito sa makalawa ?
later this afernoon
Hindi maaari. Maaayos mo ba mamayang hapon?

Alan’s Notes for Exercise 10:

Makalawa” means “day after tomorrow”

Exercise 11: Learn the Days of the Week

In order to tell the mechanic when you’d like to bring or get your car from the shop you’ll need to know the names of the days of the week.

Let’s practice those.

Linggo (Sunday)

Lunes (Monday)

Martes (Tuesday)

Miyerkules (Wednesday)

Huwebes (Thursday)

Biyernes (Friday)

Sabado (Saturday)

sa isang Lunes (next Monday)

Exercise 12: Asking About Picking Up Your Car

Now you will practice asking about picking up your car.

In this exercise, if you hear, “next Saturday”, say “Maaari bang kunin ko sa isang Sabado?

isang Sabado” is “next Saturday”

Ready?

next Monday
Maaari bang kunin ko sa isang Lunes?

next Tuesday
Maaari bang kunin ko sa isang Martes?

next Thursday
Maaari bang kunin ko sa isang Huwebes?

next Friday
Maaari bang kunin ko sa isang Biyernes?

next Sunday
Maaari bang kunin ko sa isang Linggo?

next Wednesday
Maaari bang kunin ko sa isang Miyerkules

Exercise 13: Practicing Some Expressions You’ve Learned

In the conversation Bob uses “maaayos” meaning, “will be able to fix”.

ayusin” and “kumpunihin” means “to fix”.

If you say “ayusin mo” or “kumpunihin mo ang kotse“, you mean “fix the car”.

Puwede bang” and “Maaari bang” both mean “can you”.

You already know “dalhin” (to bring) an “kunin” (to get).

In this exercise, let’s repeat some sentences using these expressions.

Maaari bang ayusin mo ang radyetor bukas?
Can you fix the radiator tomorrow?

Hindi maaari. Marami pa akong trabaho.
No, I can’t. I have a lot of work.

Puwede bang kumpunihin mo ang motor sa Sabado?
Can you fix the engine on Saturday?

Oo, sa palagay ko. Dalhin mo rito sa alas otso impunto.
Yes, I think so. Bring it here at exactly eight.

Maaari bang kunin ko ang awto ko ngayon din?
Can I get my car right now?

Hindi ho. Tumawag muna kayo sa bandang alas tres.
No, sir. Call first at around three o’clock.

Puwede bang dalhin ko rito mamaya?
Can I bring it here later?

Oo, puwede.
Yes, you can.

Pakitingnan mo ang preno sa isang Lunes.
Please check the brakes next Monday.

O sige.
All right.

Pumutok ang goma ko. Puwede bang kumpunihin mo ngayon?
I have a flat tire. Can you fix it now?

Oo, sa palagay ko. Kunin mo sa mga alas kuwatro y medya.
I think so. Pick it up at about four-thirty.

Alan’s Notes for Exercise 13:

Ho is a variation of po, but less formal.

Pumutok ang goma ko. (Literally: My tire exploded.)

Exercise 14: Listening Comprehension Practice

Say the following sentences in English in the pause provided. After the pause, listen to the correct response.

Sa palagay ko kailangan mo ng bagong pyuwel pamp.
I think you need a new fuel pump.

Dalhin mo rito bukas ng umaga sa alas diyes impunto.
Bring it here tomorrow morning at exactly ten o’clock.

Tumawag ka muna sa bandang ala una.
Call first at around one o’clock.

Anong kailangan ninyo?
What do you need?

Sa palagay ko me diperensya ang transmisyon.
I think there’s something wrong with the transmission.

Sa labinlimang litro, e, treyntay siyete pesos.
For fifteen liters, hmm, thirty-seven pesos.

Exercise 15: Practice Saying in Tagalog

Say in Tagalog the following expressions. For this exercise use “maaari bang“.

Ready?

Can I get it in the afternoon?
Maaari bang kunin ko sa hapon?

Can you fix the brakes tomorrow?
Maaari bang ayusin mo ang preno bukas? OR
Maaari bang kumpunihin mo ang preno bukas?

Can I bring my car here on Monday?
Maaari bang dalhin ko ang awto rito sa Lunes?

Can you fix the alternator?
Maaari bang kumpunihin mo ang alterneytor? OR
Maaari bang ayusin mo ang alterneytor?

Can I get my car later?
Maaari bang kunin ko ang awto ko mamaya?

Can I bring my car at four o’clock?
Maaari bang dalhin ko ang awto ko sa alas kuwatro?

Can I get it on Friday?
Maaari bang kunin ko sa Biyernes?

Can you fix my car next Wednesday?
Maaari bang kumpunihin mo ang awto ko sa isang Miyerkules? OR
Maaari bang ayusin mo ang awto ko sa isang Miyerkules?
(You could have used kotse or awtomobil instead of awto.)

Exercise 16: Conversation for Listening Comprehension

Listen to the following conversation and try to comprehend as much as you can.

Tom: Punuin mo nga. At pakitingnan mo ang radyetor, baterya, langis, at goma.  Gaano kalayo ang Tagaytay?
(Fill it up, please. And would you please check the radiator, battery, oil, and the tire. How far is Tagaytay?)

Katulong: Mga sisenta kilometro.
(About 60 kilometers.)

Tom: Mabuti ba ang highway?
(Is the highway good?)

Katulong: Mabuti ng mga sampung kilometro.
(It’s good for about 10 kilometers.)

Tom: Paano ba ang pagpunta sa Tagaytay?
(How do you get to Tagaytay?)

Katulong: Dumeretso ka ng mga dalawang kilometro at kumaliwa ka.
(Go straight ahead for about two kilometers and turn left.)

Tom: Salamat
(Thank you.)

Self Evaluation Quiz

SITUATION 1: Ask the gas station attendant to please fill the tank.
Punuin mo nga.

SITUATION 2: You want the attendant to check the oil, water, and tires. What do you say?
Pakitingnan rno nga ang langis, tubig at mga goma. OR
Maaari bang tingnan rno ang langis, tubig at mga goma? OR
Puwede bang tingnan rno ang langis, tubig at mga goma?

SITUATION 3: Tell the mechanic that you have a flat tire.
Pumutok ang goma ko.

SITUATION 4: There’s something wrong with your car. Tell the mechanic that you think it’s the carburetor.
Sa palagay ko, me diperensya ang karburador.

SITUATION 5: The mechanic asks if you can bring your car on Tuesday. Tell him you can’t, and ask him if you can bring it on Thursday morning.
Hindi maaari. Puwede bang dalhin ko sa Huwebes ng umaga? OR
Maaari bang dalhin ko sa Huwebes ng umaga?

SITUATION 6: How would you ask the mechanic if he can fix the brakes?
Maaayos mo ba ang preno? OR
Maaari bang ayusin rno ang preno? OR
Puwede bang ayusin rno ang preno?

SITUATION 7: You have taken your car to the auto shop and you want the mechanic to check the battery. What do you say?
Pakitingnan rno nga ang baterya? OR
Maaari bang tingnan rno ang baterya? OR
Puwede bang tingnan rno ang baterya?

SITUATION 8: Tell the mechanic that you’ll bring your car at ten o’clock tomorrow.
Dadalhin ko ang kotse ko sa alas diyes bukas.

SITUATION 9: As you hand the attendant the payment for the gasoline, what do you say?
Eto ang bayad.

SITUATION 10: Ask the mechanic if you can get the car tomorrow afternoon.
Maaari bang kunin ko ang kotse bukas ng hapon? OR
Puwede bang kunin ko ang kotse bukas ng hapon?

SITUATION 11: As you leave, tell the mechanic “Until tomorrow!”
Hanggang bukas.

SITUATION 12: You have told the mechanic there’s something wrong with your car. He says “O sige, tingnan natin.” What did he say?
All right, let’s check it.

SITUATION 13: The mechanic says “Ok naman ang baterya mo.” What did he say?*
Your battery is OK.

Gusto mo ba ito? Do you like this? iShare!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn