Common Expressions

Never mind. Huwag na lang. / Bayaan mo na.
No big deal./No problem. Bale wala ‘yon./ Walang problema
It’s up to you. Bahala ka.
Why not? Bakit hindi?
I’m in a hurry. Nagmamadali ako.
Do you have loose change? May barya ka?
Should it be? Dapat ba?
Are you sure? Sigurado ka?
Are you finished / done? Tapos ka na?
Not yet. / None yet. Hindi pa./Wala pa.
What are you doing? Anong ginagawa mo?
Do you know him/her? Kilala mo siya?
I‘ll do it. Ako na.
Come here. Halika dito.
Who is your companion? Sinong kasama mo?
Come with me. Sama ka sa akin.
I know him / her. Kilala ko siya.
I don’t remember. Hindi ko matandaan.
I forgot. Nakalimutan ko.
What is this? Ano ito?
What is that? Ano ‘yan?
What is that over there? Ano ‘yon?
Whose money is that? Kaninong pera ‘yan?
Why not? Bakit hindi?
Maybe / Perhaps. Siguro.
I thought. Akala ko.
Even then. Kahit na.
I wish. Sana.
You see? Kita mo?
That’s too much. Sobra na ‘yan.
I don’t like that. Hindi ko gusto ‘yan.
I have no time. Wala akong panahon.
Don’t forget. Huwag mong kalimutan.
Do it yourself. Gawin mong mag-isa.
Gusto mo ba ito? Do you like this? iShare!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn